Upphävd författning

Förordning (1983:1120) med anledning av lagen ( 1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1983-12-22
Ändring införd
SFS 1983:1120
Ikraft
1984-01-11
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning avses med avgiftsbefrielse sådan befrielse från tull- och andra införselavgifter som följer av 4 § första stycket lagen (1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa.

2 §  Framställning om avgiftsbefrielse skall göras skriftligen av de främmande staters delegationer som deltar i konferensen. Framställningen skall ges in i två exemplar till konferenssekretariatet som bestyrker att varumottagaren tillhör den kategori som anges i framställningen. Ett exemplar av handlingen skall återlämnas till delegationen för att överlämnas till den tullmyndighet där varan skall anges till förtullning.

[S2]Framställning enligt första stycket behövs inte i fråga om kurirförsändelser motsvarande dem som avses i artikel 27 i den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser.

3 §  Om den som åtnjuter avgiftsbefrielse för motorfordon, fartyg eller luftfartyg överlåter transportmedlet tidigare än två år efter det att det angavs till förtullning, skall han betala tull och andra införselavgifter för transportmedlet. Avgifterna beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde transportmedlet har då. Avgifterna utgår dock ej om transportmedlet överlåts på grund av att ägaren har avlidit. Inte heller utgår avgifterna om transportmedlet överlåts till någon som har rätt till tullfrihet enligt 7 § tullförordningen (1973:979) eller till avgiftsbefrielse. Om transportmedlet överlåts på grund av att ägaren har fått förflyttning från Sverige, utgår inte avgifterna, om ägaren före överlåtelsen har innehaft transportmedlet minst sex månader.

[S2]Om någon som åtnjuter avgiftsbefrielse för motorfordon, fartyg eller luftfartyg vill överlåta detta tidigare än två år efter det att det angavs till förtullning, skall han göra anmälan om detta hos konferenssekretariatet. Sekretariatet skall överlämna anmälningshandlingen till generaltullstyrelsen.

4 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa såvitt avser befrielse från tull- och andra införselavgifter meddelas av generaltullstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1983:1120) med anledning av lagen (1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa

Ikraftträder
1984-01-11

Förordning (1991:442) om upphävande av förord- ningen (1983:1120) med anledning av lagen (1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsska- pande åtgärder och nedrustning i Europa

    Omfattning
    upph.