Inaktuell version

Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-03-17
Ändring införd
SFS 1983 i lydelse enligt SFS 1998:1563
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kustbevakningen skall medverka vid övervakningen av efterlevnaden av de föreskrifter som avses i 1 § lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning. Förordning (1988:486).

2 §  De befogenheter som anges i 2-4 §§ lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning får utövas av

 1. chefen för Kustbevakningen
 2. chef vid regional ledning vid Kustbevakningen,
 3. annan tjänsteman vid Kustbevakningen som handhar operativa övervakningsuppgifter.

[S2]Befogenheterna får dock utövas endast av de tjänstemän som genomgått av Kustbevakningen föreskriven utbildning för detta ändamål. Förordning (1988:486).

3 §  För kustbevakningstjänstemän som utför övervakning enligt 1 § gäller 4 kap.1 och 2 §§ samt 7 § första stycketpolisförordningen (1998:1558).

[S2]Om kustbevakningstjänstemän får kännedom om ett brott mot någon av de föreskrifter som avses i 1 §, skall de lämna en rapport om detta till sin förman så snart som möjligt. Rapporteftergift får lämnas under samma förutsättningar som anges i 9 § andra stycket polislagen (1984:387). Förordning (1998:1563).

4 §  Kustbevakningen meddelar efter samråd med Rikspolisstyrelsen de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning och denna förordning. Förordning (1988:486).

Ändringar

Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:734) om ändring i förordningen (1983:124) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1988:486) om ändring i förordningen (1983:124) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1998:1563) om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2014:1214) om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-01-01