lagen.nu

Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:325
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2010-10-21

1 § Denna lag tillämpas när Kustbevakningen bedriver övervakning till havs och i kustvattnen samt i Vänern och Mälaren för att hindra brott mot föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller

 • 1. skyddsobjekt och militära skyddsområden,
 • 2. jakt,
 • 3. fiske,
 • 4. bevarande av den marina miljön och annan naturvård,
 • 5. trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrafiken,
 • 6. åtgärder mot vattenföroreningar från fartyg,
 • 7. dumpning av avfall i vatten,
 • 8. kontinentalsockeln,
 • 9. fornminnen och sjöfynd,
 • 10. fartygs registrering och identifiering,
 • 11. skydd för den marina miljön mot andra förorenande åtgärder än sådana som avses i 6 och 7,
 • 12. märkning och användning av oljeprodukter,
 • 13. utlänningars inresa till och utresa från eller vistelse i Sverige,
 • 14. åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter och
 • 15. sjöfartsskydd.

Lagen tillämpas i fråga om övervakning enligt punkterna 2-8, 10-12 och 14 även inom Sveriges ekonomiska zon.

Lagen tillämpas även när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i Vänern och Mälaren samt inom den ekonomiska zonen bedriver övervakning för att hindra brott mot lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Vidare tillämpas lagen när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i Vänern och Mälaren samt i hamnar bedriver övervakning för att hindra brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2006:264).

2 § Om anledning förekommer att brott har förövats mot någon av de föreskrifter som avses i 1 §, har tjänsteman vid Kustbevakningen (kustbevakningstjänsteman) samma befogenhet som tillkommer polisman att

Om misstanken gäller brott som avses i 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), har en kustbevakningstjänsteman dessutom samma befogenhet som en polisman har

Beslagtagen egendom ska förvaras av Kustbevakningen, om inte åklagaren bestämmer något annat. Lag (2008:325).

2 a § I stället för vad som sägs i 2 § gäller 11 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg i fråga om Kustbevakningens och kustbevakningstjänstemäns befogenheter att vidta åtgärder vid misstanke om brott mot föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller förorening från fartyg. Lag (2001:1281).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1281

3 § Kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som tillkommer polisman enligt 13 § polislagen (1984:387) att avvisa, avlägsna eller omhänderta den som genom sitt uppträdande i trafiken till sjöss stör ordningen eller utgör omedelbar fara för denna. Sådan befogenhet har han också när det fordras för att avvärja brott mot de föreskrifter som avses i 1 § 5, 6 och 7.

Vid omhändertagande som avses i första stycket skall kustbevakningstjänsteman tillämpa bestämmelserna i 17 § polislagen. Lag (1984:392).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:392

4 § Om det uppenbart behövs för att befogenheterna enligt 2 och 3 §§ skall kunna utövas, får kustbevakningstjänsteman stoppa och visitera fartyg eller inbringa det till svensk hamn.

4 a § Bestämmelser om befogenhet för en kustbevakningstjänsteman att ta alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning finns i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Lag (2008:325).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:325

5 § Befogenheterna enligt 2 - 4 §§ får utövas endast i omedelbar anslutning till den gärning som föranleder åtgärden.

6 § Befogenheterna enligt 2 - 4 §§ får utövas endast av kustbevakningstjänsteman som uppfyller de krav regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver i fråga om tjänsteställning, utbildning och erfarenhet eller i annat avseende.

7 § Vid förundersökning rörande brott mot de föreskrifter som avses i 1 § får åklagaren eller, om polismyndighet bedriver undersökningen, denna anlita biträde av kustbevakningen samt uppdra åt kustbevakningstjänsteman att vidta de särskilda åtgärder som behövs för undersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Lag (1988:445).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:445

7 a § Kustbevakningen får besluta att inleda förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken om brott som avses i 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009). De befogenheter och skyldigheter som undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller då Kustbevakningen. Myndigheten ska förordna särskilda befattningshavare att fullgöra myndighetens uppgifter.

Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersökningen övertas av åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagare ska också i andra fall överta ledningen när det behövs av särskilda skäl. Lag (2008:325).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:325

8 § För att verkställa en åtgärd enligt denna lag får en kustbevakningstjänsteman inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Kustbevakningstjänstemannen bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar och tillgripa våld bara när uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Om våld tillgrips, skall den lindrigaste form som kan leda till det avsedda resultatet användas. Våld får inte brukas längre än som är oundgängligen nödvändigt.

9 § Åtgärder enligt 2-4 §§ ska skyndsamt anmälas till polismyndighet utom i fall då Kustbevakningen med stöd av 7 a § första stycket beslutar att inleda förundersökning. Lag (2008:325).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:325

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:395

Ansvarig myndighet
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1981/82:114, JuU 1981/82:48, rskr 1981/82:296
SFS-nummer
1982:395

Lag (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1984-10-01
Rubrik
Lag (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1984:392

Förordning (1984:726) om ikraftträdande av lagen (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Omfattning
ikrafttr. av 1984:392
Ikraft
1984-10-01
Rubrik
Förordning (1984:726) om ikraftträdande av lagen (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1984:726

Lag (1988:445) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 7 §§
Ikraft
1988-07-01
Rubrik
Lag (1988:445) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1988:445

Lag (1990:220) om ändring i lagen (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1989/90:54, 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-04-01
Rubrik
Lag (1990:220) om ändring i lagen (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1990:220

Lag (1992:1142) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-01-01
Rubrik
Lag (1992:1142) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1992:1142

Lag (1994:1779) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
Rubrik
Lag (1994:1779) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1994:1779

Lag (1996:411) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1995/96:159, bet. 1995/96:FöU5, rskr. 1995/96:238
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1996-07-01
Rubrik
Lag (1996:411) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1996:411

Lag (1996:1642) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1997-03-01
Rubrik
Lag (1996:1642) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1996:1642

Lag (1997:342) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-07-01
Rubrik
Lag (1997:342) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
1997:342

Lag (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-03-25
Rubrik
Lag (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
2000:350

Förordning (2001:46) om ikraftträdande av lagen (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Officiell version (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2000:350
Rubrik
Förordning (2001:46) om ikraftträdande av lagen (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
2001:46

Lag (2001:1281) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:139, bet. 2001/02:MJU4, rskr. 2001/02:81
Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2002-02-01
Rubrik
Lag (2001:1281) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
2001:1281

Lag (2004:488) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
Rubrik
Lag (2004:488) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
2004:488

Lag (2006:264) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-07-01
Rubrik
Lag (2006:264) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
2006:264

Lag (2008:325) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Omfattning
ändr. 2, 9 §§;nya 4 a, 7 a §§
Ikraft
2008-07-01
Rubrik
Lag (2008:325) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS-nummer
2008:325
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation