Upphävd författning

Förordning (1983:13) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-01-13
Ändring införd
SFS 1983:13
Ikraft
1983-02-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I fråga om sådana ärenden om bostadslån, i vilka preliminärt beslut om lån har meddelats före den 1 januari 1983, får låneunderlaget höjas med ett belopp som motsvarar den beräknade merkostnad som belöper på låneunderlaget och som uppkommer till följd av höjningen av mervärdeskatt enligt lagen (1982:1184) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Om bostadslånet avser ett småhus som skall bebos av lånesökanden, får låneunderlaget höjas på samma sätt, under förutsättning att beslut om lån har meddelats under tiden den 1 oktober--31 december 1982.
Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1983:13) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall

Ikraftträder
1983-02-08

Ändring, SFS 1991:1925

    Omfattning
    upph.