Förordning (1983:162) om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1983-03-24
Ändring införd
SFS 1983:162 i lydelse enligt SFS 1987:935
Ikraft
1983-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
När det här i riket inträffar en konkurs som omfattar egendom i ett annat nordiskt land, får konkursförvaltaren hos en domstol i det andra landet begära
 1. att egendom som finns i det landet upptecknas,
 2. att åtgärd vidtas för egendomens bevarande till dess konkursförvaltningen kan ta hand om den eller för försäljning av egendom som inte lämpligen kan bevaras.
Begäran enligt första stycket får sändas direkt till domstolen men kan också överlämnas till utrikesdepartementet, som vidarebefordrar handlingen till behörig domstol i det andra landet.
Begäran som enligt 2 § lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land eller enligt 2 § lagen (1934:68) om verkan avkonkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge kommer in till en konkursdomstol här i riket skall behandlas utan hinder av att den har översänts direkt från det andra landet. Förordning (1987:935).

Ändringar

Förordning (1983:162) om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser

  Ikraftträder
  1983-05-01

Förordning (1987:935) om ändring i förordningen (1983:162) om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-01-01