Upphävd författning

Förordning (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1983-03-24
Ändring införd
SFS 1983:167 i lydelse enligt SFS 1988:427
Ikraft
1983-05-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller vid handläggning av allmänna mål hos de kronofogdemyndigheter som är anslutna till exekutionsväsendets system för automatisk databehandling (databehandlingssystemet). Bestämmelsen i 6 § gäller dock i fråga om enskilda mål hos dessa myndigheter.

2 §  Indrivning av skatt enligt 1 § första stycket uppbördslagen (1953:272) skall begäras genom ansökan hos riksskatteverket senast två månader efter varje uppbördsmånad.

[S2]Ansökan om indrivning skall göras hos riksskatteverket också i fråga om andra fordringar om verket efter samråd med den uppdragsgivande myndigheten beslutar om det.

[S3]Ansökningen skall innehålla uppgift om det medelsslag, det antal poster och det sammanlagda belopp som indrivningsuppdraget avser. Om inte särskilda förhållanden ger anledning till annat skall ansökningen vara åtföljd av magnetband som kan användas för utskrift av indrivningshandlingar.

3 §  Ansökningar om indrivning som har gjorts hos kronofogdemyndigheterna enligt bestämmelser i annan författning skall överlämnas till riksskatteverket eller till kronofogdemyndigheten i Stockholms län i den ordning verket bestämmer. Förordning (1988:427).

4 §  Riksskatteverket och kronofogdemyndigheten i Stockholms län skall föra dagbok över ansökningar om indrivning. Dagboken skall innehålla uppgift om den som har begärt indrivningen samt om det medelsslag, det antal poster och det sammanlagda belopp som indrivningsuppdraget avser. Förordning (1988:427)

5 §  Det åligger de myndigheter som anges i 4 § att registrera indrivningsuppdraget i databehandlingssystemet. Målet skall därvid tilldelas kronofogdemyndigheten i det län där gäldenären har sitt hemvist eller där utmätning eller införsel annars får äga rum. Kan målet inte med stöd av vad som nu sagts tilldelas någon kronofogdemyndighet, bestämmer riksskatteverket vilken myndighet målet skall tilldelas. Förordning (1988:427).

6 §  Kronofogdemyndigheten skall registrera enskilda mål i databehandlingssystemet om inte riksskatteverket bestämmer annat. Verket bestämmer vilka uppgifter om de enskilda målen som skall registreras.

7 §  Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken får lämnas genom utskrifter som framställs i databehandlingssystemet.

8 §  Indrivningshandlingar skall framställas i databehandlingssystemet och lämnas till kronofogdemyndigheten.

9 §  Kronofogdemyndigheten skall i databehandlingssystemet registrera uppgifter om vidtagna indrivningsåtgärder och andra omständigheter av betydelse.

10 §  Har gäldenärens betalningsskyldighet fallit bort eller satts ned skall kronofogdemyndigheten skyndsamt underrättas om detta. Detsamma gäller om gäldenären har beviljats anstånd med betalningen eller om det framkommit att indrivning inte borde ha begärts.

11 §  Uppgifter om influtna medel skall kronofogdemyndigheten skyndsamt registrera i databehandlingssystemet. Inflyter betalningen till den uppdragsgivande myndigheten skall indrivningsuppdraget återkallas eller medlen föras över till kronofogdemyndighetens tjänstepostgirokonto.

12 § har upphävts genom förordning (1988:427).

13 §  Med utnyttjande av databehandlingssystemet skall riksskatteverket vid utgången av varje kalendermånad framställa en redovisningsrapport för varje kronofogdemyndighet samt ett sammandrag för samtliga kronofogdemyndigheter.

14 §  Kronofogdemyndigheten skall avstämma den för myndigheten framställda redovisningsrapporten.

15 §  Riksskatteverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verksamheten med automatisk databehandling.

Ändringar

Förordning (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet

    Ikraftträder
    1983-05-03

Förordning (1988:427) om ändring i förordningen (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet

Omfattning
upph. 12 §; ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1993:1229

    Omfattning
    upph.