Förordning (1983:260) om beräkningen av vissa statliga bruttopensionsförmåner;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-04-28
Ändring införd
SFS 1983:260
Ikraft
1983-06-01
Tidsbegränsad
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller vid beräkningen av egen- eller familjepensionsförmån enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) -- SPR -- eller enligt föreskrifter som Kungl. Maj:t har meddelat före SPR.

[S2]Med socialförsäkringsförmån och tilläggsbelopp till basbelopp avses i denna förordning detsamma som i lagen (1982:1232) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av pensionsförmåner m. m.

2 §  När en statlig bruttopensionsförmån skall minskas med en socialförsäkringsförmån, skall vid beräkningen av socialförsäkringsförmånens storlek hänsyn inte tas till tilläggsbeloppet till basbeloppet.

3 §  Den som den 31 maj 1983 har rätt till en statlig bruttopensionsförmån och en socialförsäkringsförmån har också rätt till ett engångsbelopp. Detta utgör fem gånger skillnaden mellan det belopp som pensionsförmånen uppgår till enligt 2 § och det belopp som denna förmån uppgår till utan hänsyn till vad som sägs i nämnda paragraf.

[S2]Engångsbeloppet skall därvid beräknas på grundval av förhållandena nämnda dag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:260) om beräkningen av vissa statliga bruttopensionsförmåner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och gäller till utgången av år 1983.
Vad som föreskrivs i 2 § tillämpas dock först från och med den 1 juni 1983.
Ikraftträder
1983-06-01