Upphävd författning

Förordning (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-02-26
Ändring införd
SFS 1983:46
Ikraft
1983-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I gymnasieskolan får anordnas specialkurser med syfte att hjälpa invandrarungdomar att genomgå utbildning i gymnasieskolan (kurser för invandrarungdom).

2 §  Kurser för invandrarungdom är

 1. introduktionskurser om en eller två terminer, eller
 2. kompletterande sommarkurser.

3 §  Kurser för invandrarungdom får anordnas i en kommuns gymnasieskola inom ramen för det antal intagningsplatser som kommunen tilldelas för sådana kurser med stöd av förordningen (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m. Förordning (1984:621).

Intagning av elever

4 §  Skolöverstyrelsen skall meddela föreskrifter om inträdeskrav, urvalsgrunder och intagningsförfarande.

Undervisningen

5 §  Skolöverstyrelsen skall fastställa tim- och kursplaner för kurserna. Därvid gäller att kursplanerna skall ha ramkaraktär. Vidare gäller att verksamheten får ta i anspråk högst 46 lärarveckotimmar per klass om högst 16 elever.

Särskilt statsbidrag

6 §  I den mån en kurs föranleder merkostnader för kommunen i fråga om lokaler, undervisningsmateriel, planering och andra insatser och merkostnaderna inte täcks av statsbidrag enligt andra bestämmelser, har kommunen rätt till särskilt statsbidrag för merkostnaderna, dock aldrig med högre belopp än 25 000 kronor per kurs.

[S2]En förutsättning för det särskilda statsbidraget är att merkostnaderna uppkommer trots att kommunen så långt det är möjligt använder tillgängliga lokaler och befintlig undervisningsmateriel.

7 §  Beslut om särskilt statsbidrag fattas av länsskolnämnden efter ansökan från kommunen.

[S2]Bidraget betalas ut av skolöverstyrelsen.

Överklagande

8 §  Länsskolnämndens beslut enligt 7 § får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

[S2]Skolöverstyrelsens beslut med anledning av sådana besvär får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan

Ikraftträder
1983-03-01

Förordning (1984:621) om ändring i förordningen (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasie- skolan

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Den äldre hänvisningen i 3 § tillämpas fortfarande i fråga om gymnasieskolans organisation för tiden före den 1 juli 1985.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Ändring, SFS 1987:743

  Omfattning
  upph.