Upphävd författning

Lag (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner

Departement
Civildepartementet KO
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:565
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner får anställa särskilda tjänstemän, politiska sekreterare, med uppgift att lämna politiskt biträde åt ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder och beredningar. Detsamma gäller landstingskommuner vad avser biträde åt ledamöter och suppleanter i landstinget, förvaltningsutskottet samt landstingskommunernas andra nämnder och beredningar.

2 §  Lagen (1982:80) om anställningsskydd gäller inte den som är anställd som politisk sekreterare enligt denna lag.

[S2]Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år, då val i hela riket till kommunfullmäktige och landstinget nästa gång skall förrättas.

3 §  Sådana besvärsnämnder som sägs i 7 kap. 3 § kommunallagen (1977:179) får inte pröva frågor om tillsättning av politiska sekreterare.

4 §  En politisk sekreterare som anställs enligt denna lag har rätt till den ledighet från annan anställning som behövs för tjänstgöringen som politisk sekreterare.

Ändringar

Lag (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner

Förarbeten
Prop. 1982/83:132
Ikraftträder
1983-07-01

Ändring, SFS 1991:900

    Omfattning
    upph.