Upphävd författning

Förordning (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:687
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-26

1 §  I denna förordning meddelas vissa bestämmelser om sådana lån som har beviljats enligt kungörelsen (1964:398) om lån för anskaffning av studentkårlokaler eller kungörelsen (1970:273) om lån för inredning och utrustning för vissa studentkårlokaler.

2 §  Ett lån skall, i den mån det inte har fastställts att vara räntefritt och stående, förräntas och betalas tillbaka med en fast, vid lånets beviljande bestämd annuitet. Räntefoten skall vara lika med den vid beviljandet gällande normalräntan för lån från statens utlåningsfonder.

[S2]Beträffande lån för nybyggnader eller inredning och utrustning skall annuiteten bestämmas så att lånet, i den mån det inte är räntefritt och stående, blir slutamorterat inom tjugofem år. I fråga om äldre byggnader skall amorteringstiden bestämmas med hänsyn till lånets storlek samt byggnadens ålder och beskaffenhet.

[S3]Låntagaren får betala tillbaka större belopp än som anges i första och andra styckena.

3 §  En räntefri stående del av ett lån får inte i annat fall än som avses i 5--7 §§ från statens sida sägas upp till betalning före utgången av den enligt 2 § bestämda amorteringstiden. Vid utgången av amorteringstiden skall den räntefria stående delen av lånet avskrivas eller, om det finns särskilda skäl, betalas tillbaka. Beslut om detta meddelas av regeringen.

4 §  I fråga om förvaltningen av studentkårlokaler eller inredning och utrustning skall gälla de kontrollbestämmelser som bostadsstyrelsen meddelar. Låntagaren är skyldig att hålla den byggnad eller inredning och utrustning som avses med lånet försäkrad mot brand och vattenskada. Försäkringen skall avse ett betryggande belopp.

[S2]Om det inte medför större olägenhet för låntagaren, bör en studentkårlokal, för vilken lån har beviljats enligt kungörelsen (1964:398) om lån för anskaffning av studentkårlokaler, i skälig omfattning och på skäliga villkor upplåtas som kårlokal för annan studentorganisation och som allmän samlingslokal enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler.

5 §  En låntagare som har erhållit lån enligt kungörelsen (1964:398) om lån för anskaffning av studentkårlokaler är skyldig att efter uppsägning omedelbart betala tillbaka hela lånet, om

 1. byggnaden vanvårdas,
 2. studentkårlokalen inte opartiskt och i skälig omfattning hålls tillgänglig för sådan upplåtelse, som avses i 4 § andra stycket,
 3. låntagaren, till förfång för ändamålet med lokalerna, utnyttjar dessa i uppenbart vinstsyfte,
 4. fastigheten eller tomträtten utan medgivande av bostadsstyrelsen helt eller delvis övergår till någon annan eller, om låntagaren innehar marken med annan nyttjanderätt än tomträtt, nyttjanderätten upphör före utgången av den tid som förutsattes då lånet beviljades.

6 §  En låntagare som har erhållit lån enligt kungörelsen (1970:273) om lån för inredning och utrustning för vissa studentkårlokaler är skyldig att efter uppsägning omedelbart betala tillbaka hela lånet, om rätten till inredningen och utrustningen utan medgivande av bostadsstyrelsen helt eller delvis övergår till någon annan eller den restaurangverksamhet som bedrivs av låntagaren upphör före utgången av den tid som förutsattes då lånet beviljades.

7 §  En låntagare är även skyldig att efter uppsägning omedelbart betala tillbaka hela lånet, om

 1. låntagaren genom en bedräglig uppgift har föranlett att lånet har beviljats,
 2. låntagaren försummar att erlägga en föreskriven annuitet,
 3. låntagaren underlåter att erlägga avgifter för sådan försäkring som avses i 4 § första stycket eller åsidosätter något annat villkor för försäkringens giltighet,
 4. låntagaren på annan grund med hänsyn till låneändamålet uppenbarligen inte längre bör få inneha lånet.

8 §  Frågor om uppsägning av lån prövas av bostadsstyrelsen. Om en länsstyrelse finner att det föreligger skäl att säga upp ett lån enligt 5--7 §§, skall länsstyrelsen göra anmälan om detta till bostadsstyrelsen.

9 §  En annuitet skall betalas halvårsvis till länsstyrelsen på den tid som anges i skuldförbindelsen.

[S2]På en annuitet eller ett eljest till betalning förfallet lånebelopp, som inte betalas inom åtta dagar efter förfallodagen, är låntagaren skyldig att betala dröjsmålsränta, räknat från förfallodagen till dess betalning sker, enligt de grunder som har bestämts för lånet eller som annars gäller.

10 §  Länsstyrelsen skall på ett betryggande sätt förvara säkerheter som har lämnats för lån samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa och driva in statens fordringar i anledning av utlämnade lån.

Ändringar

Förordning (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.

  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (2018:1597) om upphävande av förordningen (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.

Omfattning
upph.