Upphävd författning

Förordning (1983:693) med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1983-06-16
Ändring införd
SFS 1983:693
Ikraft
1983-07-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning anges de särskilda villkor som skall gälla för att präster skall komma i fråga till prästerliga tjänster eller förordnas att inneha eller uppehålla sådana tjänster i ett annat stift än det till vilket de efter prästvigningen först har knutits (hemstiftet). En präst skall inte anses vara knuten till ett stift, där prästen endast har tillfällig anställning.

2 §  Den som inte har fullgjort prästerlig tjänstgöring i sitt hemstift under minst tre år får endast efter medgivande av domkapitlet i hemstiftet komma i fråga till en prästerlig tjänst i ett annat stift eller förordnas att inneha eller uppehålla en sådan tjänst.

[S2]Om prästen har avlagt svensk teologie doktorsexamen behövs inte något sådant medgivande.

3 §  Vid tillämpningen av denna förordning skall tjänsteår beräknas enligt 4 § prästvalsförordningen (1958:261).

4 §  Med prästerlig tjänstgöring i hemstiftet skall likställas

 1. tjänstgöring som en präst efter medgivande av domkapitlet i hemstiftet har fullgjort utom detta stift,
 2. tjänstgöring som kyrkoherde i en svensk församling i utlandet, för vilken regeringen har fastställt kyrkoordning,
 3. tjänstgöring som präst bland svenskar utomlands i verksamhet som bedrivs av Stiftelsen för Svenska kyrkans mission eller Stiftelsen för Svenska kyrkan i utlandet eller som tidigare bedrevs av de för motsvarande verksamhet inrättade styrelserna. Förordning (1986:851).

5 §  Domkapitlets medgivande enligt 2 § får begränsas till en viss angiven tjänst och till viss tid.

[S2]Ett medgivande, som har begränsats till viss tid, får inte återkallas utan prästens samtycke.

Ändringar

Förordning (1983:693) med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster

Ikraftträder
1983-07-13

Förordning (1986:851) om ändring i förordningen (1983:693) med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1989:84

  Omfattning
  upph.