Upphävd författning

Tillkännagivande (1983:739) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1983-07-14
Ändring införd
SFS 1983:739
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
De överenskommelser, som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges nedan.
Tillämplig internationell överenskommelseDag då överenskommelsen trätt iDag då överenskommelsen upphört attÅr och nr i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ)
kraft för Sveriges delvara bindande för Sverige
1 Stadga den 26 juni 19451946-11-19 för den internationella domstolen-1946:1
2 Konventionen den 13februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter1947-08-28-1947:26
3 Konventionen den 21november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan1951-09-12 WHO,UPU, ITU) 1953:60 (WMO) 1960:30 (IMCO, IFC, FAO, WHO) 1962:36 (IDA) 1968:45 (IMCO) 1979:5 (WIPO, IFAD)- (ILO,FAO UNESCO, ICAO, Fund, Bank,1951:84
Avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och den internationella sjöfartsorganisationen om världssjöfartsuniveristet1983-05-01- (IMO, WMU)-
Tillämplig internationell överenskommelseDag då överenskommelsen trätt iDag då överenskommelsen upphört attÅr och nr i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ)
kraft för Sveriges delvara bindande för Sverige
4 Allmän överenskommelseden 2 september 1949 rörande Europarådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den 6 november 19521952-09-10 (avser huvudöverenskommelsen) 1956-07-11 (avser tillläggsprotokollet)- -1950:106 1953:23
5 Konventionen den 15december 1950 avseende upprättande av ett råd för samarbete på tullområdet med därtill hörande annex angående rådets rättskapacitet, privilegier och immunitet1952-11-04-1952:32
6 Andra tilläggsprotokollden 15 december 1956 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet1956-12-15-1956:74
7 Protokoll den 20 december1957 rörande den domstol, som upprättats genom konventionen samma dag om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område1960-01-05-1960:72
8 Avtal den 1 juli 1959 omprivilegier och immunitet för det internationella atomenergiorganet1961-09-08- (IAEA)1961:28
9 Protokoll den 28 juli1960 angående Europeiska frihandelssammanslutningens rättskapacitet, privilegier och immunitet1961-06-02- (EFTA)1961:19
Tillämplig internationell överenskommelseDag då överenskommelsen trätt iDag då överenskommelsen upphört attÅr och nr i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ)
kraft för Sveriges delvara bindande för Sverige
10 Konventionen den 14december 1960 angående organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll1961-09-30- (OECD)1961:21
11 Avtal den 9 april 1975om upprättande av en finansiell stödfond inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling-- (OECD)1975:94
12 Fjärde tilläggsprotokollet den 16 december 1961 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet1962-09-18-1962:55
13 Konvention den 18 mars1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat1967-01-28-1966:51
14 Överenskommelse den4 december 1965 om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken1966-09-29- (AsDB)1967:65
15 Internationell konvention den 19 december 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter1976-03-23-1971:42
16 Europeisk överenskommelse den 16 maj 1969 om personer som medverkar i förfarande vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna1972-01-20-1971:48
Tillämplig internationell överenskommelseDag då överenskommelsen trätt iDag då överenskommelsen upphört attÅr och nr i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ)
kraft för Sveriges delvara bindande för Sverige
17 Protokoll den 19 maj1978 om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat1980-10-09- (INTELSAT)1979:15
18 Konvention den 18december 1971 om upprättande av en internationell fond för ersättning av skador orsakade av förorening genom olja1978-10-16-1975:43
19 Överenskommelse den 29november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden1973-06-30- (ADF)1973:69
20 Avtal den 12 april 1973om Nordiska ministerrådets sekretariat och deras rättsliga ställning samt tilläggsprotokoll den 15 maj 1973 om Nordiska rådets presidiesekretariat och dess rättsliga ställning1973-07-01 (avser avtalet) 1974-01-01 (avser tillläggsprotokollet)-1973:46 1973:47
21 Protokoll fogat tillkonvention den 11 oktober 1973 om upprättande av ett europeiskt centrum för medellånga väderprognoser, vilket protokoll avser immunitet och privilegier för centret1975-11-01-1975:48
22 Protokoll den 12 juli1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen1975-07-25- (ESO)1975:49
23 Bilaga 1 till konvention den 30 maj 1975 angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan1980-10-30- (ESA)1976:53
Tillämplig internationell överenskommelseDag då överenskommelsen trätt iDag då överenskommelsen upphört attÅr och nr i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ)
kraft för Sveriges delvara bindande för Sverige
24 Avtal mellan Sverige ocheuropeiska atomenergigemenskapen om samarbete inom området för styrd termonukleär fusion och plasmafysik1976-05-10- (EURATOM)1976:150
25 Överenskommelse den 4december 1975 om upprättande av Nordiska investeringsbanken1976-06-01-1976:31
26 1976 års internationellakaffeavtal1976-10-01-1976:23
27 Protokoll angående deneuropeiska patentorganisationens privilegier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 19731978-05-01- (EPO)1980:2
28 Konvention den 3 september 1976 om upprättande av en internationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit1979-07-16- (INMARSAT)1979:25
29 Överenskommelse den 4augusti 1963 om upprättande av Afrikanska utvecklingsbanken1982-12-30- (ADB)1982:82
30 Stadga den 8 april 1979för Förenta nationernas organisation för industriell utveckling-- (UNIDO)1980:14
31 Konvention den 15 juli1982 om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat-- (EUTELSAT)-

Ändringar

Tillkännagivande (1983:739) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Ändring, SFS 1987:342

    Omfattning
    upph.