Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
SFS 1976:661 i lydelse enligt SFS 2023:165
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-05

1 §  Vad som föreskrivs om immunitet och privilegier i de bestämmelser som skall tillämpas i Sverige enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller i denna lag, skall gälla trots bestämmelser i andra författningar. Lag (1994:1817).

2 §  Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser.

2 a §  En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i Wiendokumentet den 4 mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa samt deras medföljande familjemedlemmar skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer diplomatiska företrädare och deras familjer.

[S2]Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer en beskicknings administrativa och tekniska personal eller dess tjänstepersonal. Lag (1992:1122).

2 b §  Sådan immunitet och sådana privilegier, som följer av punkterna 3--16 i bilagan till det av ministerrådet inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) den 1 december 1993 fattade beslutet om rättskapacitet samt immunitet och privilegier, skall åtnjutas av

 1. de institutioner inom ESK som anges i bilagan till lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK),
 2. de permanenta delegationer, de personer och den egendom som anges i de nämnda punkterna i bilagan till ministerrådets beslut dock endast om de är tjänstemän vid de institutioner som anges i bilagan till den nyssnämnda lagen.

[S2]Ministerrådets beslut skall publiceras i Sveriges internationella överenskommelser. Lag (1994:717).

2 c § Har upphävts genom lag (2011:1573).

2 d §  En främmande stats personal som utövar uppdrag i enlighet med fördraget om observationsflygningar av den 24 mars 1992 skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av fördraget. Bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige. Lag (2002:652).

2 e §  Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av konventionen den 9 september 1998 om inrättandet av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) ska tillämpas på den verksamhet som följer av överenskommelsen den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete om teknikdemonstrationsprogrammet Essor.

[S2]Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i annex I till konventionen ska inte tillämpas på verksamhet i Sverige, svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige.

[S3]Sådan immunitet och sådana privilegier som avses i artiklarna 13, 14, 15 b, e och g samt 16 c i annex I till konventionen ska inte tillämpas på svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige. Lag (2009:31).

3 §  Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använda diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär post gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av olönad konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat medgivit det.

[S3]Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med förbehåll.

[S4]Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, efter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

4 §  Förutom immunitet och privilegier som följer av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen åtnjuter de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag, immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige. Med internationella organ avses i denna lag även sådana i bilagan angivna organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet. Lag (1994:1817).

4 a §  Sekretariatet för den internationella arbetsgruppen för globala gemensamma nyttigheter, dess personal, arbetsgruppens ordförande och övriga medlemmar samt familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av avtalet den 9 april 2003 mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering om upprättande av en internationell arbetsgrupp för globala gemensamma nyttigheter. Lag (2003:480).

5 §  Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen. Lag (2010:1426).

6 §  För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande part samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen den 26 september 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de inskränkningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till konventionerna.

[S2]För personer som ställs till förfogande av biståndsgivande part, för biståndsgivande organisationer samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt Tammerforskonventionen den 18 juni 1998 om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och hjälpinsatser åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionen. Lag (2004:140).

7 §  För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om inkomstskatt, avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i den utsträckning som anges i avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51). Lag (2016:669).

Prop. 2015/16:152: Första stycket ändras så att det uttryckligen framgår att privilegier i fråga om inkomstskatt ska gälla i den utsträckning som anges i PFF SOFA.

Privilegierna (som framgår av artikel X i Nato SOFA till vilken PFF SOFA hänvisar) gäller både militär och civilanställd personal vid ett lands försvarsmakt som kommer till Sverige inom ramen för sådan verksamhet som omfattas av PFF SOFA. Bestämmelsen hindrar inte att de berörda personerna beskattas i det land i vilket de är ...

Prop. 2004/05:7: Motiven för ändringarna redovisas i avsnitt 8.2.3, 8.2.4 och 8.2.6.

Bestämmelsen i första stycket medför att den militära styrka och dess personal som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete och internationell krishantering ...

8 §  För de Natohögkvarter och de styrkor och den personal lydande under ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om

 1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik,
 2. import till och export från Sverige,
 3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige,
 4. inkomstskatt,
 5. skydd av högkvarterens arkiv och handlingar, och
 6. skydd av högkvarterens egendom och tillgångar.

[S2]Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal:

 1. det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor,
 2. samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Lag (2016:669).

Prop. 2015/16:152: Paragrafen, som är ny, innebär att de Natohögkvarter samt de styrkor och den personal som lyder under högkvarteren, vilka kommer till Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering, ska ha immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i det kompletterande tilläggsprotokollet och värdlandsstödsavtalet. De högkvarter som avses är dels Natos permanenta ledningsstrukturer såsom samtliga strategiska högkvarter, dels varje annat motsvarande internationellt ...

9 §  För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för högkvarter som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller immunitet enligt artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17 november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens militära stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang (SÖ 2005:7). Lag (2016:669).

Prop. 2015/16:152: Paragrafen är ny. Innehållet har förts över från 7 § andra stycket. Ändringen är endast av lagteknisk karaktär, i syfte att åstadkomma att den immunitet som följer av EU SOFA regleras i en egen paragraf. Någon ändring i sak är inte avsedd. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.3.4.

Bilaga

 • ---------------------------------------------------------------------- Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig --------------------------------------------------- internationell Internationella organ Fysiska personer överenskommelse ------------------------------------------------------------------------
1 Internationella domstolen Domstolens ledamöter och personal samt de som på annat sätt medverkar i förfarande vid domstolen Stadga den 26 juni 1945 för den internationella domstolen
2 Förenta nationerna (FN) Medlemmarnas representanter i Förenta nationerna förenta nationernas och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen 1985 mellan Sverige och Förenta Nationernas höge kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR; Avtal den 24 september 1998 om ett samordningskontor för Globala utvärderingen av internationella vatten beläget i Kalmar i Sverige. Konventionen den 13 februari 1946 rörande privilegier och immuniteter; Avtal den 31 augusti och den 30 september
2a Förenta nationerna (FN) Deltagare och andra personer med uppdrag vid möten som arrangeras av Förenta nationerna i Sverige arrangemang avseende immunitet och privilegier samt vissa andra frågor med avseende på Förenta nationernas möten som hålls i Sverige Ramavtal den 19 november 2003 mellan Konungariket Sverige och Förenta nationerna om
2 b Underkommittén för förebyggande av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning till Förenta nationernas kommitté mot tortyr Medlemmarna i underkommittén till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Fakultativt protokoll den 18 december 2002
3 Förenta nationernas fackorgan Medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådana fackorgan samt ledamöterna i styrelsen för världssjöfartsuniversitet, studerande vid universitetet och till universitetet särskilt inbjudna pesoner Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan Avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitetet
4 Europarådet Medlemmarnas representanter i rådet och personer i tjänst eller uppdrag av rådet ber 1952 Allmän överenskommelse den 2 september 1949 rörande Europarådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den 6 novem-
5 Rådet för samarbete på tullområdet Medlemmarnas representanter i rådet och personer upprättande av ett råd med tjänst hos eller uppdrag av rådet rådets rättskapicitet, privilegier och immunitet Konventionen den 15 december 1950 avseende för samarbete på tullområdet med därtill hörande annex angående
6 - - - Ledamöterna i den europeiska kommisden 15 december 1956 sionen för de mänskliga rättigheterna legier och immunitet Andra tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privi-
7 - - - Ledamöterna i den domstol som inrättats genom kondomstol, som upprättats ventionen om upprättande av säkersamma dag om upphetskontroll på atomenergiens område och de som på annat sätt medverkar i förfarande vid domstolen Protokoll den 20 december 1957 rörande den genom konventionen rättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område
8 Internationella atomenergiorganet (IAEA) Medlemmarnas representanter i atomenergiorganet och personer med tjänst hos eller uppdrag av organet Avtal den 1 juli 1959 om privilegier och immunitet för det internationella atomenergiorganet
9 - - - - - - - - -
10 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av denna Konventionen den 14 december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll
11 Den inom organisationen för ekonomiskt samarbete fondens styrelse och utveckling (OECD) upprättade finansiella stödfonden Ledamöterna i och rådgivande utskott samt OECD:s tjänstemän då de handlar på fondens vägnar Avtal den 7 april 1975 om upprättande av en finansiell stödfond inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
12. - - - - - - - - -
13 Internationella cen tralorganet för biläggandet av investeringstvister Medlemmarnas representanter i organet och personer med tjänst hos eller uppdrag av detta samt ledamöterna av förlikningskommisionen, skiljedomstol eller kommitté som inrättats enligt den i kol. 3 angivna konventionen ävensom de personer som på annat sätt medverkar i förfaranden enligt konventionen Konventionen den 18 mars 1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat
14 Asiatiska utvecklings banken Ledamöterna av bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken Överenskommelse den 4 december 1965 om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken
15 - - - Ledamöterna av den Internationell konkommitté för de mänskliga rättigheterna och de förlikningskommissioner som inrättats enligt internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ventionen den 19 deccember 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter
16 - - - - - - - - -
17. Internationella telesatellitorganisationen ITSO Medlemmarnas representanter i organisationens församling, organisationens tjänstemän och personer som medverkar i skiljedomsförfarande ändring den 17 november jämte ovan nämnda personers familjemedlemmar friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978 Överenskommelsen den 20 augusti 1971 rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat (ITSO) i den lydelse som framgår av överenskommelsen om 2000, artikel XIII Protokoll om privilegier,
18 Internationella oljeskadefonden, 1992 års internationella oljeskadefond och 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond Konventionen den 18 december 1971 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, konventionen den 27 november 1992 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja och protokollet den 16 maj 2003 till denna konvention.
19 Afrikanska utveck lingsfonden Ledamöterna i fondens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av fonden Överenskommelse den 29 november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden
20 Nordiska minister rådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat Personer med anställning vid angivna sekretariat jämte deras familjemedlemmar rådets presidiesekretariat Avtal den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska
21 Europeiska centret för medellånga väderprognoser Medlemmarnas representanter i centret och personer med tjänst hos eller uppdrag av centret noser, vilket protokoll avser immunitet och privilegier för centret Protokoll fogat till konventionen den 11 oktober 1973 om upprättande av ett europeiskt centrum för medellånga väderprog-
22 Europeiska organisa tionen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen himlen Protkoll den 12 juli 1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärn-
23 Europeiska rymd organet (ESA) Medlemmarnas representanter i rymdorganet och personer med tjänst hos eller uppdrag av detta Bilaga I till konvenventionen den 30 maj 1975 angående uppräträtande av ett europeiskt rymdorgan
24 - - - - - - - - -
25. - - - - - - - - -
26 Internationella kaffe organisation - - - 1983 års internationella kaffeavtal
27 Europeiska patent organisationen Medlemmarnas representanter i organisationens förorganisationens valtningsråd och sådana representanters makar samt personer med tjänst hos det europeiska patentverket och dessa personers familjer ävensom personer med uppdrag av organisationen Protokoll angående den europeiska patentprivilegier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973
28. Internationella mobilsatellitorganisationen IMSO Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen jämte ovan nämnda personers familjemedlemmar Protokoll om privilegier och immunitet för INMARSAT (IMSO) den 1 december 1981 i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 25 september 1998
29 Afrikanska utveck lingsbanken Ledamöterna i bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken Överenskommelse den 4 augusti 1963 om upprättande av Afrikanska utvecklingsbanken
30 Förenta nationernas organisation för industriell utveckling (UNIDO) Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen Stadga den 8 april 1979 för Förenta nationernas organisation för industriell utveckling
31. Europeiska telesatellitorganisationen EUTELSAT Parternas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän jämte deras familjemedlemmar samt personer med uppdrag av organisationen Protokoll om privilegier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 1987 i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 1 maj 2000
32 Interamerikanska utvecklingsbanken Ledamöterna i bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken Avtal den 8 april 1959 om upprättande av Interamerikanska utvecklingsbanken
33. mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999
34 Europeiska organisa tionen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (EUMETSAT) Medlemmarnas representanter i orga- och immunitet för nisationen, organisationens tjänstemän jämte deras familjemedlemmar samt personer med uppdrag av organisationen Protokoll om privilegier EUMETSAT den 1 december 1986
35 Multilaterala investeringsorganet (MIGA) Ledamöterna i organets råd och styrelse samt personer med tjänst multilaterala hos organet Konvention den 11 oktober 1985 om upprättande av det investeringsorganet
36 - - - Ledamöter och experter i kommittén upprättad till förhindrande av enligt den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr m.m. Europeisk konvention den 26 november 1987 av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
37 - - - - - - - - -
38 Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) Ledamöterna i bankens styrelse och maj 1990 om upprättanpersoner med tjänst hos eller uppdrag av för återuppbyggnad och banken ge anmäld reservation Överenskommelse den 29 de av Europeiska banken utveckling med av Sveri-
39 Europarådets fond för bosättning och regional utveckling Ledamöterna i fondens styrelse, administrativa råd och granskningskommitté och deras rådgivare, tekniska experter och sekreterare. Personer med tjänst hos fonden jämte deras familjemedlemmar Tredjetilläggsprotokollet den 6 mars 1959 till den allmäna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet med av Sverige anmäld reservation
40 EFTA:s övervaknings myndighet Medlemmar och personer med tjänst hos övervakningsmyndigheten jämte nämnda personers familjemedlemmar samt personer med uppdrag av övervkaningsmyndigheten och företrädare för Europeiska gemenskapernas kommission och EG:s medlemsstater Protokoll 6 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTAstaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol
41 EFTA-domtolen Domare, registrator och personer med tjänst vid domstolen jämte nämnda personers familjemedlemmar övervakningsmyndighet och en domstol Protokoll 7 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTAstaterna om upprättande och en
42 NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat Medlemmarnas representanter i fondens guvernörsstyrelse, medlemmar av exekutivsekretariatets styrelse samt personer med tjänst hos exekutivsekretariatet det i 14 § e i NORSAD-fondens resp. NORSAD-fondens exekutivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas Avtal den 31 januari 1990 om upprättande av NORSAD-fonden och och NORSAD-fondens exekutivsekretariat med införda ändringar januari 1993. Åtagan-
43 Domstolens förlikningsmän, skiljedomare och sekreterare samt parternas ombud och juridiska biträden Konventionen den 15 december 1992 om förlikning och skiljedom inom ESK
44 Organisationen för förbud mot kemiska vapen Medlemmarnas representanter i organisationen, personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen och observatörer under inspektion vapen samt om deras förstöring Förenta nationernas konvention den 30 november 1992 om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska
45 Internationella tribunalen för i f.d. Jugoslavien Tribunalens ledamöter, åklagaren och dennes personal, registratorn och dennes personal samt personer som på annat sätt medverkar i tribunalen tion 827 den 25 maj 1993 Stadga för Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolu-
46 Europeiska or ganisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) Medlemsstaternas representanter i organisationen, organisationens personal jämte deras familjemedelemmar som ingår i hushållet samt Organets generaldirektör Den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar
46 Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst Medlemsstaternas representanter i organisationen, organisationens personal jämte deras familjemedlemmar som ingår i hushållet samt det verkställande organets generaldirektör konventionen Den internationella EurocontrolKonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1997 vidtagna ändringar samt bilagorna I-IV till den reviderade
47. Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) Personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen samt deras familjemedlemmar demokrati och fria val Avtal den 14 mars 2012 mellan Sveriges regering och Internationella institutet för
48 Internationella tribunalen för Rwanda Tribunalens ledamöter, åklagare och dennes personal, registratorn och dennes personal samt personer som på annat sätt medverkar i tribunalen Stadga för Internationella tribunalen för Rwanda faställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 955 den 8 november 1994
49. Internationella havsbottenmyndigheten Företrädare för konventionsparter som deltar i möten med församlingen, rådet eller med församlingens eller rådets organ samt generalsekreteraren och myndighetens personal Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, artiklarna 176-185 och bilaga IV artikel 13
50. Internationella havsrättsdomstolen Domstolens ledamöter havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel 10 Förenta nationernas
51. Europeiska universitetsinstitutet Företrädare för de fördragsslutande staterna och deras rådgivare, företrädare för Europeiska gemenskaperna, personal vid institutet inklusive familjemedlemmar och andra personer som är knuta till institutet Konventionen om grundandet av ett europeiskt universitetsinstitut av den 19 april 1972
52. –
53. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Domstolens ledamöter, dess kanslichef och biträdande kanslichef kommelsen om Europarådets privilegier och immunitet Protokoll nr 6 den 5 mars 1996 till den allmänna överens-
54. - - - Personer som deltar i rättegång som anhängiggörs vid domstolen som part eller parts ombud eller rådgivare samt vittnen och sakkunniga kallade av domstolen, och andra personer som av domstolens ordförande anmodats att delta i rättegång Europeisk överenskommelse den 5 mars 1996 om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
55. Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö Medlemmar av personalen, representanter för parterna i Helsingforskonventionen samt sakkunniga med uppdrag för kommissionen miljö Avtalet den 2 februari 1998 om immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina
56. Nordiska investeringsbanken Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken utsedda experter Litauen, Norge och Sverige om Nordiska investeringsbanken Överenskommelse den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland,
57. Nordiska utvecklingsfonden Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, fondens anställda samt av fonden utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av fonden Överenskommelse den 9 november 1998 om Nordiska utvecklingsfonden
58. Nordiska miljöfinansieringsbolaget Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bolagets anställda samt av bolaget utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av bolaget Överenskommelse den 6 november 1998 om Nordiska miljöfinansieringsbolaget
59. Organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Medlemmar i en inspektionsFördraget den 10 sepgrupp och observatörer under inspektion kärnsprängningar tember 1996 om fullständigt förbud mot
60. - - - Medlemmar i en undersökningsdelegationen bud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring Konventionen den 18 september 1997 om för-
61. Sekretariatet för Östersjöstaternas råd Sekretariatets tjänstemän och sekretariatet för Östersjöstaternas råd om immunitet och privilegier för sekretariatet Avtal den 23 oktober 1998 mellan Sverige
62. Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) Ledamöter i bolagets styrelse och personer med tjänst hos bolaget Interameriskanska investeringsbolaget (IIC) Avtalet den 19 november 1984 om upprättande av
63. Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier Medlemmar i institutets organ och institutets personal medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens
64. Europeiska unionens satellitcentrum Medlemmar i centrumets organ och centrumets personal medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens
65. Den administrativa direktören för Eurojust samt personal som är anställd av Eurojust Europeiska ministerrådets beslut om inrättande av Eurojust
66 Internationella brottmålsdomstolen Domare, åklagare, biträdande åklagare, registrator, biträdande registrator, personal i åklagarens kansli och registratorskontoret, dessa personers familjemedlemmar, personal lokalt anställd av domstolen, försvarare, personer som biträder försvaret, vittnen, brottsoffer, sakkunniga, andra personer som kallas att närvara vid domstolens förfaranden, ombud för stater och mellanstatliga organisationer som deltar i församlingens och dess underordnade organs möten samt ombud för stater som deltar i domstolens förfaranden Romstadgan den 17 juli 1998 för Internationella brottmålsdomstolen och avtalet den 9 september 2002 om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen
67. Organisationen För det globala nätverket för vattenfrågor (Global Water Partnership Organisation) Personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen samt deras familjemedlemmar globala nätverket för vattenfrågor Avtal den 5 mars 2012 mellan Sveriges regering och Organisationen för det
68 Athena Kurir företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 28 april 2004 om privilegier och immunitet för Athena Beslut av
69. Europeiska försvarsbyrån Försvarsbyråns anställda regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, av den 10 november 2004 om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda Beslut av företrädarna för
70 Nordiska kulturfonden Personer med anställning vid Nordiska kulturfonden och deras familjemedlemmar av den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat Avtal av den 29 oktober 2004 om ändring av avtalet
71. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (The European Centre for Disease Prevention and Control) Centrumets personal och deras familjemedlemmar och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar Avtal av den 30 juni 2010 mellan Sveriges regering
72. PLO Personer med tjänst hos Mission of Palestine i Stockholm samt deras familjemedlemmar förmån för Palestinska myndigheten Avtal den 28 juni 2012 mellan Sveriges regering och PLO, till
73. Sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) Personer med tjänst hos eller uppdrag av sekretariatet samt deras familjemedlemmar sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande Avtal den 6 februari 2013 mellan Sveriges regering och
74. Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler Avvecklingsmekanismens ledamöter, åklagaren och dennes personal, registratorn och dennes personal, försvarare och andra personer som på annat sätt medverkar i avvecklingsmekanismen 22 december 2010 Stadga för Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 1966 den
75. European Spallation Source Eric Avtal den 21 oktober 2015 mellan Sveriges regering och European Spallation Source Eric
76. Ledamöter i expertgruppen GREVIO och andra medlemmar av delegationer som gör landbesök i enlighet med konventionen och av våld i hemmet Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
77. Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar Ledamöterna av bankens styrelse och personer med tjänst eller uppdrag hos banken investeringar med av Sverige anmäld reservation Avtal den 29 juni 2015 om inrättande av Asiatiska banken för infrastruktur-
78. Den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen Konventionen den 30 april 2010 om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention)
79. Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) Medlemmarnas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän och deras familjemedlemmar samt organisationens generaldirektör för kärnforskning med av Sverige anmäld reservation Protokoll av den 18 mars 2004 om privilegier och immunitet för Europeiska organisationen
80. Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) Styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, medlemmarnas representanter i banken, bankens personal och ovan angivna personers familjemedlemmar samt av banken utsedda experter Avtal undertecknat den 3 februari 2021 och den 5 februari 2021 mellan Sveriges regering och Banken för internationell betalningsutjämning
81.Internationella vaccininstitutet (IVI) Direktören, institutets personal samt deras familjemedlemmar mellan Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet Avtal undertecknat den 1 mars 2022 och den 3 mars 2022
82. Förenta nationernas barnfond Unicefs innovationskontor Chefen, biträdande chefen, kontorets personal samt deras familjemedlemmar Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef Avtal undertecknat den 13 april 2022 och den 18 april 2022 mellan
83. Enhetliga patentdomstolen Medlemsstaternas representanter Protokoll av den i administrativa kommittén, budgetkommittén och rådgivande kommittén. Domare, kanslichef och biträdande kanslichef samt tjänstemän och övrig personal som är anställda av domstolen. för immunitet och privilegier som följer av artiklarna 6.3 och 10.3. 29 juni 2016 om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen med de undantag
84. Nordatlantiska fördragsorganisationen Medlemmarnas representanter i organet och personer med tjänst hos eller uppdrag av detta fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal Avtal den 20 september 1951 om status för Nordatlantiska
Lag (2023:165).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1977:343) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1978:159) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:59
  Omfattning
  upph. 27 p i bil.; nuvarande 28 p betecknas 27 p i bil.; ändr. 17 p i bil.; omtryck bil.

Förordning (1979:51) om ikraftträdande av lagen (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1979:9 delvis

Lag (1979:461) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1980:614) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1980:615) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förordning (1981:14) om ikraftträdande av lagen (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1979:9 delvis

Lag (1983:205) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1983:705) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1983:1062) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1984:432) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förordning (1984:1117) om ikraftträdande av lagen (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att lagen (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall träda i kraft den 4 januari 1985.
  Omfattning
  ikrafttr. av 1984:882
  Ikraftträder
  1985-01-04

Lag (1985:199) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1985:911) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1987:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:111
  Omfattning
  ändr. 4 §, bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1122) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:9
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:529) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1988:696) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1988:1247) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förordning (1988:1562) om ikraftträdande av lagen (1988:696) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1988:696
  Ikraftträder
  1989-02-01

Lag (1989:907) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 men skall tillämpas för tiden från och med den 1 november 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:36
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1991:129) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1991:440) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1991:1735) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:26
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:92) om ikraftträdande av lagen (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:1587

Lag (1992:1122) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:11, Bet. 1992/93:JuU8
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1367) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:170, Bet. 1992/93:EU1
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:550) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:374, Prop. 1992/93:246, Bet. 1992/93:JuU35
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1299) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:31, Prop. 1993/94:23, Bet. 1993/94:UU8
  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1367

Lag (1994:120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:174, Prop. 1993/94:120, Bet. 1993/94:UU12
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-04-29

Lag (1994:570) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:376, Prop. 1993/94:142, Bet. 1993/94:JuU29
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:717) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:378, Prop. 1993/94:192, Bet. 1993/94:JuU32
  Omfattning
  ny 2 b §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1817) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:98, Prop. 1994/95:46, Bet. 1994/95:JuU7
  Omfattning
  upph. p 9, 24, 37 i bil.: ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2089) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:201, Prop. 1993/94:104, Bet. 1993/94:TU19
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-12-01

Lag (1995:1084) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:362, Prop. 1994/95:169, Bet. 1994/95:LU28
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-05-30

Förordning (1995:1111) om ikraftträdande av lagen (1994:2089) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:2089
  Ikraftträder
  1995-12-01

Lag (1995:1246) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:21, Prop. 1995/96:41, Bet. 1995/96:JuU5
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-12-22

Förordning (1995:1247) om ikraftträdande av lagen (1995:1246) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1995:1246

Lag (1995:1307) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:57, Prop. 1995/96:48, Bet. 1995/96:JuU8
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Ändring, SFS 1996:11

  Omfattning
  ikrafttr. av 1995:1084

Lag (1996:404) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:237, Prop. 1995/96:37, Bet. 1995/96:FöU4
  Omfattning
  ny 7 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:607) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1391) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:99, Prop. 1996/97:5, Bet. 1996/97:UbU3
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Ändring, SFS 1997:120

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:120

Lag (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:64, Prop. 1997/98:31, Bet. 1997/98:JuU5
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  2005-03-15

Lag (1998:937) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1997/98:251, Prop. 1997/98:107, Bet. 1997/98:KU24
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-11-01

Lag (1998:1623) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna i artikel 9 i respektive överenskommelse skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1998.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:17, Prop. 1998/99:14, Bet. 1998/99:FiU12
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (1998:1704) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:25, Prop. 1997/98:174, Bet. 1998/99:UU4
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1998:1809) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:84, Prop. 1998/99:23, Bet. 1998/99:JuU4
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1810) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:83, Prop. 1998/99:24, Bet. 1998/99:JuU3
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1811) om ikraftträdande av två lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1998:1809 och 1998:1810

Lag (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1997/98:256, Prop. 1997/98:149, Bet. 1997/98:JuU23
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-29

Förordning (1999:6) om ikraftträdande av lagen (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1999:5

Lag (1999:387) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:219, Prop. 1998/99:64, Bet. 1998/99:FöU6
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:21, Prop. 1998/99:117, Bet. 1999/2000:UU4
Omfattning
ny 2 c §
Ikraftträder
2000-01-15

Förordning (1999:1121) om ikraftträdande av lagen (1999:1120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1999:1120

Lag (2000:1456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2000/01:76, Prop. 2000/01:39, Bet. 2000/01:UU5
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2001:632) om ikraftträdande av lagen (2000:1456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2000:1456

Lag (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:80, Prop. 2001/02:32, Bet. 2001/02:JuU5
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:33) om ikraftträdande av lagen (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2002:4

Lag (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:159, Prop. 2001/02:86, Bet. 2001/02:JuU19
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-09-01

Lag (2002:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:224, Prop. 2001/02:88, Bet. 2001/02:JuU17
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:449) om ikraftträdande av lagen (2002:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2002:341

Lag (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:248, Prop. 2001/02:155, Bet. 2001/02:JuU21
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:622) om ikraftträdande av lagen (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i viss fall

Omfattning
ikrafftr. av 2002:621

Lag (2002:652) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:290, Prop. 2001/02:157, Bet. 2001/02:UU15
Omfattning
ändr. 2 c §; ny 2 d §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2002:681) om ikraftträdande av lagen (2002:652) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2002:652

Förordning (2002:685) om ikraftträdande av lagen (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2002:87

Lag (2003:480) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas beträffande befrielse från skatter och avgifter, med undantag av bestämmelserna om skatteplikt vid förvärv av motorfordon, från den 1 januari 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:219, Prop. 2002/03:68, Bet. 2002/03:SkU18
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2003:520) om ikraftträdande av lagen (2003:480) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2003:480

Lag (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2002/03:183, Prop. 2002/03:88, Bet. 2002/03:UU13
Omfattning
ändr. 2 c §
Ikraftträder
2004-03-19

Förordning (2004:25) om ikraftträdande av lagen (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:24

Lag (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:143, Prop. 2003/04:29, Bet. 2003/04:TU4
Omfattning
ändr. 6 §, bil.

Förordning (2004:376) om ikraftträdande av lagen (1998:1623) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1998:1623

Lag (2004:612) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:189, Prop. 2003/04:68, Bet. 2003/04:JuU22
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:613) om ikraftträdande av lagen (2004:612) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:612

Lag (2004:666) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:259, Prop. 2003/04:67, Bet. 2003/04:TU9
Omfattning
ändr. bil.

Förordning (2004:684) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:140 vad avser p 28, 31 bil.
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:759) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:140 vad avser p 17 bil.
Ikraftträder
2004-11-30

Lag (2004:761) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:7, Prop. 2003/04:176, Bet. 2003/05:JuU9
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-11-01

Förordning (2004:762) om ikraftträdande av lagen (2004:761) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:761

Lag (2004:1002) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:44, Prop. 2004/05:7, Bet. 2004/05:FöU2
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1012) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:23, Prop. 2003/04:171, Bet. 2004/05:JuU8
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-12-20

Lag (2004:1029) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:16, Prop. 2003/04:162, Bet. 2004/05:FiU15
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1307) om ikraftträdande av lagen (2004:1029) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:1029

Förordning (2005:201) om ikraftträdande av lagen (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1998:28

Förordning (2005:230) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:140 vad avser 6 §
Ikraftträder
2005-06-01

Lag (2005:256) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:192, Prop. 2004/05:78, Bet. 2004/05:LU22
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-08-05

Lag (2005:368) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:239, Prop. 2004/05:76, Bet. 2004/05:FöU10
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:512) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:283, Prop. 2004/05:107, Bet. 2004/05:UU13
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:549) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:257, Prop. 2004/05:49, Bet. 2004/05:JuU30
Omfattning
ändr. bil.

Förordning (2005:776) om ikraftträdande av lagen (2004:1012) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:1012

Lag (2006:397) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2005/06:244, Prop. 2005/06:118, Bet. 2005/06:JuU28
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-03-29

Förordning (2007:67) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av ett protokoll om ändring i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyå (Europolkonventionen), m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 2006:397

Lag (2009:31) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2008/09:106, Prop. 2008/09:59, Bet. 2008/09:FöU4
Omfattning
ny 2 e §
Ikraftträder
2009-02-01

Lag (2009:1279) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2009/10:66, Prop. 2009/10:13, Bet. 2009/10:JuU8
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1426) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2010/11:146, Prop. 2010/11:34, Bet. 2010/11:SoU6
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-03-15

Förordning (2011:132) om ikraftträdande av lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2011:82

Lag (2011:1573) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2011/12:91, Prop. 2011/12:24, Bet. 2011/12:KU8
Omfattning
upph. 2 c §; ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:405) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2011/12:230, Prop. 2011/12:116, Bet. 2011/12:UU15
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:406) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2011/12:229, Prop. 2011/12:117, Bet. 2011/12:UU14
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:407) om ikraftträdande av lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2012:405 och 2012:406

Lag (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2012/13:163, Prop. 2012/13:53, Bet. 2012/13:UU9
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:174) om ikraftträdande av lagen (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2013:173

Lag (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2012/13:187, Prop. 2012/13:67, Bet. 2012/13:SoU14
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:420) om ikraftträdande av lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2013:175

Lag (2013:445) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2012/13:243, Prop. 2012/13:126, Bet. 2012/13:JuU18
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2013/14:54, Prop. 2012/13:190, Bet. 2013/14:UbU7
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-04-06

Lag (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2013/14:263, Prop. 2013/14:208, Bet. 2013/14:JuU30
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2014:882) om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2014:412

Lag (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2014/15:185, Prop. 2014/15:58, Bet. 2014/15:CU15
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-06-12

Förordning (2015:353) om ikraftträdande av lagen (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2015:340

Lag (2016:337) om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2015/16:178, Prop. 2015/16:77, Bet. 2015/16:UbU7
Omfattning
ändr. bil. i 2013:1174

Förordning (2016:338) om ikraftträdande av lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2013:1174

Lag (2016:669) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2015/16:257, Prop. 2015/16:152
Omfattning
ändr. 7 §; nya 8, 9 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:820) om i ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2015/16:310, Prop. 2015/16:99, Bet. 2015/16:FiU21
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2016:821) om ikraftträdande av lagen (2016:820) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2016:820

Lag (2017:498) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:273, Prop. 2016/17:139, Bet. 2016/17:JuU27
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-07-02

Lag (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3
Omfattning
ändr. bil.

Lag (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2019/20:217, Prop. 2019/20:49, Bet. 2019/20:UbU17
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-11-03

Lag (2020:270) om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2019/20:217, Prop. 2019/20:49, Bet. 2019/20:UbU17
Omfattning
ändr. bil. i 2018:1859

Förordning (2020:837) om ikraftträdande av lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2020:269

Lag (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2020/21:272, Prop. 2020/21:127, Bet. 2020/21:FiU45
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2021:570) om ikraftträdande av lagen (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2021:335

Lag (2022:609) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2021/22:301, Prop. 2021/22:145, Bet. 2021/22:SoU29
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2022-08-16

Lag (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2021/22:420, Prop. 2021/22:223, Bet. 2021/22:UU16
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2022-09-01

Förordning (2022:1370) om ikraftträdande av lagen (2022:609) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2022:609

Förordning (2022:1371) om ikraftträdande av lagen (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2022:1213

Lag (2022:1475) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2022/23:6, Prop. 2021/22:274, Bet. 2022/23:NU5
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2023-01-07

Förordning (2022:1802) om ikraftträdande av lagen (2022:1475) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2022:1475

Lag (2023:165) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2022/23:148, Prop. 2022/23:74, Bet. 2022/23:UU16
Omfattning
ändr. bil.