Upphävd författning

Vattenboksförordning (1983:789)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-09-29
Ändring införd
SFS 1983:789
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid varje vattendomstol skall föras en förteckning över vattenföretag inom domsområdet (vattenbok).

2 §  Vattenboken förs i fyra avdelningar med följande innehåll, nämligen

[S2]första avdelningen: vattenföretag och vattenanläggningar för tillgodogörande av vatten såsom drivkraft samt dammbyggnader, oavsett om de avser sådant tillgodogörande eller ej,

[S3]andra avdelningen: vattenföretag och vattenanläggningar för allmänna farleder, allmänna hamnar och allmänna flottleder,

[S4]tredje avdelningen: vattentäkter, samt

[S5]fjärde avdelningen: andra vattenföretag och vattenanläggningar enligt vattenlagen (1983:291).

3 §  Inom varje avdelning skall vattenboken vara upplagd efter avrinningsområden och vid behov sektioner inom avrinningsområden.

4 §  Inom första, andra och tredje avdelningen läggs upp ett blad för varje anläggning eller företag.

[S2]Vattenboksblad inom fjärde avdelningen läggs upp för anteckning i löpande följd av beslut rörande förekommande anläggningar eller företag. I den mån det är lämpligt får dock blad läggas upp för skilda grupper av anläggningar eller företag. Kan det antas att vattendomstolen kommer att åter få ta befattning med en anläggning eller ett företag som skall antecknas i fjärde avdelningen, får ett särskilt blad läggas upp, varvid hänvisning till detta görs på det blad som förs i löpande följd.

5 §  Vattenboksbladen sätts in i en samlingspärm enligt lösbladssystem samt numreras och ordnas i fortlöpande följd avdelningsvis. Inom varje avdelning ordnas bladen efter avrinningsområden respektive sektioner av avrinningsområden.

6 §  När dom angående en anläggning eller ett företag meddelas av vattendomstolen, skall anteckning om domen omedelbart göras i vattenboken. Överklagas domen, skall dagen för vattenöverdomstolens och högsta domstolens avgörande antecknas, så snart vattendomstolen fått underättelse om avgörandet.

[S2]När vattendomstolen har fått besiktningsprotokoll enligt 28 § vattenrättsförordningen (1983:788), skall dagen för besiktningen antecknas i vattenboken.

7 §  I samband med uppläggandet av vattenboksblad inom första och tredje avdelningen skall på en särskild översiktskarta platsen för anläggningen utmärkas med en ring eller något annat lämpligt tecken samt samma nummer som på vattenboksbladet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Vattenboksförordning (1983:789)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984, då kungörelsen (1954:622) om vattenbokens inrättande och förande skall upphöra att gälla. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande beträffande anläggningar och företag enligt vattenlagen (1918:523).
Ikraftträder
1984-01-01

Ändring, SFS 1998:1388

Omfattning
upph.