Upphävd författning

Vattenrättsförordning (1983:788)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1983-09-29
Ändring införd
SFS 1983:788 i lydelse enligt SFS 1995:1440
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om det i vattenmål eller vid förrättning enligt vattenlagen (1983:291) är fråga om tillstånd till vattenföretag vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet bör prövas av regeringen enligt vad som anges i 11 kap. 3 § vattenlagen, skall kollegiet i god tid innan målet sätts ut till huvudförhandling eller till- ståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen. Förordning (1993:223).

1 a §  Om ett mål eller ärende rör ett sådant vattenföretag som avses i 3 kap. 6 § tredje stycket lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m., skall Kammarkollegiet samråda med Statens naturvårdsverk. Samråd skall också ske i andra ärenden som är av sådan beskaffenhet som anges i 1 §. Förordning (1993:223).

2 §  Om kammarkollegiet för talan för att tillvarata allmänna intressen i vattenmål eller vid förrättning enligt vattenlagen (1983:291) och en kommun samtidigt för talan för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen, skall kammarkollegiet samråda med kommunen. Sådant samråd skall ske även i andra fall när en fråga som är av allmänt intresse för en ort förekommer i vattenmål eller vid förrättning.

Förrättningsmans behörighet m. m.

3 §  Bestämmelser om behörighet att vara förrättningsman enligt 12 kap.vattenlagen (1983:291) meddelas av statens jordbruksverk eller, då det endast är fråga om avvattning av skogsmark, av skogsstyrelsen. Förordning (1991:561).

4 §  Innan länsstyrelsen förordnar en förrättningsman enligt 12 kap.vattenlagen (1983:291), skall länsstyrelsen samråda med lantbruksstyrelsen eller, då det är fråga om avvattning av skogsmark, med skogvårdsstyrelsen i länet.

[S2]När en förrättningsman förordnas, skall länsstyrelsen underrätta lantbruks- styrelsen om förordnandet. Är det fråga om avvattning av skogsmark, underrättas i stället skogsvårdsstyrelsen. Förordning (1991:80).

Protokoll, dagbok och aktbildning vid förrättning enligt 12 kap. vattenlagen (1983:291) m. m.

5 §  Protokoll skall föras över handläggning som sker vid sammanträde med sakägare. Meddelas beslut som skall tas upp i protokoll eller behövs det för att handläggningen skall kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt, skall protokoll föras även över annan handläggning.

6 §  Protokoll skall föras och undertecknas av förrättningsmannen.

7 §  I protokoll skall tas upp

 1. tid och plats för handläggningen,
 2. förrättningsmannen, gode männen, sakkunniga och eventuella tolkar,
 3. sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om vilka av dem som är närvarande samt de fastigheter saken angår med angivande av sakägarnas anknytning till fastigheterna,
 4. andra som skall underrättas om sammanträde med sakägare och som är närvarande,
 5. vem som sökt förrättningen,
 6. kort beteckning av saken,
 7. fullmakter som lämnas muntligen inför förrättningsmannen,
 8. överenskommelse, samtycke eller medgivande som fordras för viss åtgärd, i fall då uppgiften inte har tagits in i någon handling som bilagts akten,
 9. förrättningsmannens beslut och skiljaktig mening.

[S2]Uppgifterna under första stycket 3--5 får, om det är lämpligt, lämnas genom hänvisning till en annan handling i akten.

[S3]Beslut som avser endast förfarandet vid förrättningen behöver inte tas upp i protokoll. Detsamma gäller beslut att inställa en förrättning på grund av att ansökan har återkallats och beslut att avvisa en ansökan.

8 §  Protokoll som förs vid sammanträde med sakägare skall utöver vad som följer av 7 § innehålla

 1. kort redogörelse för sammanträdets gång,
 2. yrkanden och invändningar som framställs vid sammanträdet, ändringar i tidigare framställda yrkanden och invändningar samt medgivanden av yrkanden,
 3. kort redogörelse för de omständigheter som åberopas vid sammanträdet och yttranden över dessa,
 4. redogörelse för den utredning som läggs fram,
 5. vad som i övrigt kan antas få betydelse vid överklagande till domstol eller annars bör bevaras för framtiden.

[S2]Har det som enligt första stycket 2--4 skall antecknas i protokoll tagits upp i en annan handling i akten, skall i protokollet endast hänvisas till den handlingen.

9 §  Muntligt utlåtande av sakkunnig skall antecknas i protokollet i den omfatt- ning utlåtandet kan antas vara av betydelse i ärendet. Förrättningsmannen får dock förordna att utlåtandet skall spelas in i stället för att antecknas i protokollet.

[S2]Inspelningen skall återges i vanlig skrift, när förrättningsmannen eller domstol finner att det behövs eller sakägare eller någon annan begär avskrift. Utskriften skall bestyrkas till sin riktighet av förrättningsmannen och biläggas handlingarna i ärendet.

[S3]Inspelningen skall bevaras i oförändrat skick till dess ärendet slutligt avgjorts. Om inspelningen har återgivits i vanlig skrift, får den förstöras.

10 §  Protokoll över sammanträde med sakägare skall om möjligt sättas upp efter hand som sammanträdet fortgår. Kan det inte ske, skall minnesanteckningar föras. Med ledning av dessa skall protokollet sättas upp snarast möjligt efter sammanträdets slut.

 • MÖD 2013:50:Tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och drift av kraftverk ----- Mark- och miljödomstolen hade avslagit ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av kraftverket med motiveringen att det samtidigt krävdes prövning av den befintliga anläggningens laglighet och att sökanden inte ansökt om lagligförklaring. Mark- och miljööverdomstolen fastställde domen med motiveringen att verksamhetsutövaren inte visat att en dom från år 1889, angående tillstånd att anlägga en damm, innefattade tillstånd att anlägga och driva kraftverket och att den nu aktuella ansökan därför borde omfatta ansökan om lagligförklaring av kraftverket och dess anordningar.

11 §  När protokollet är uppsatt, skall förrättningsmannen anteckna detta, sätta ut datum för anteckningen och underteckna den med namn eller signatur.

12 §  Över varje ärende skall föras dagbok genom anteckningar på ett dagboksblad som utvisar dagen då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka handlingar som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets avgörande.

[S2]Dagboksbladet förvaras i akten för ärendet.

13 §  De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet skall föras samman till en akt. Akten skall förses med ett omslag.

[S2]Handlingar som tas upp i akten, dock ej handlingar som avses i 14 § första stycket första meningen, skall förses med olika beteckningar efter hand som de kommer in eller upprättas. Inkommande handlingar skall dessutom förses med uppgift om inkomstdag.

[S3]Beslut som inte tas upp i protokoll skall antecknas på dagboksblad eller annan handling i akten. Sådana beslut skall undertecknas med namn eller signatur av förrättningsmannen.

14 §  Sedan ärendet avgjorts genom lagakraftägande beslut eller dom, får minnes- anteckningar och dubbletter av handlingar samt sådana missiv och delgivnings- bevis som inte innehåller någon upplysning av betydelse i saken gallras ut ur akten. Efter samma tid får även behörighetshandlingar gallras ut, om anteckning görs i akten om innehållet i handlingarna och anteckningen bestyrks av förrättningsmannen.

[S2]Om gallring i övrigt och om andra åtgärder i anslutning till arkivering av akter finns särskilda föreskrifter.

15 §  En avskrift av tillståndsbeslutet eller annat slutligt beslut vid för- rättning skall sändas till kammarkollegiet och länsstyrelsen samt till kommuner som har fört talan vid förrättningen. Har någon annan myndighet yttrat sig under förrättningen, skall en sådan avskrift sändas också till den myndigheten.

16 §  Inom sex månader efter det att förrättningen har avslutats genom ett beslut som har vunnit laga kraft skall förrättningsmannen sända förrättnings- akten

 1. beträffande företag som endast rör avvattning av skogsmark till skogsvårdsstyrelsen och
 2. beträffande andra företag till länsstyrelsen.

[S2]Skogsvårdsstyrelserna och länsstyrelserna skall föra register över förrättningsakter som sänds in till dem enligt första stycket eller 20 §. Förordning (1991:80).

Förteckning över vattendomstolens underrättelser till sakägare

17 §  I vattendomstolens akt i ansökningsmål skall tas in en förteckning över de underrättelser till sakägare som har sänts ut på grund av bestämmelserna i 13 kap.22 och 35 §§vattenlagen (1983:291). I förteckningen, som skall undertecknas av en tjänsteman vid tingsrätten, skall anges den dag då underrättelserna har avlämnats till posten. Om det är lämpligt, räcker det med en hänvisning i förteckningen till uppgifter i akten i fråga om sakägarnas namn och hemvist. Om det inte framgår annat av omständigheterna, utgör för- teckningen bevis om att underrättelser har avsänts till nämnda personer och adresser den angivna dagen.

Översändande av vissa domar och beslut m. m.

18 §  En avskrift av domstolens dom eller slutliga beslut i ansökningsmål skall sändas till kammarkollegiet och länsstyrelsen samt till kommuner som har fört talan i målet. Har någon annan myndighet yttrat sig i målet, skall en sådan avskrift sändas också till den myndigheten.

[S2]En avskrift av domstolens dom eller slutliga beslut i ansökningsmål som rör vattenföretag som anges i 1 kap. 3 § första stycket 1 vattenlagen (1983:291) skall sändas till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Förordning (1989:754).

19 §  När en domstol i ett vattenmål har meddelat en dom som innefattar bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, skall domstolen, sedan tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt sända en avskrift av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser till fiskeriverket. Avskriften skall vara försedd med ett bevis som anger om domen har överklagats eller inte. Förordning (1991:561).

20 §  Sedan ett förrättningsmål eller ett överklagat förrättningsmål har blivit avgjort genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall domstolen skyndsamt sända förrättningsakten samt en avskrift av domen eller beslutet till den myndighet som anges i 16 § första stycket.

Översändande av kartor m. m. till fastighetsregistermyndigheten

21 §  När ett beslut av förrättningsman eller domstol om inlösen enligt vattenlagen (1983:291) av en fastighetsdel har vunnit laga kraft, skall förrättningsmannen eller domstolen utan dröjsmål till lantmäterimyndigheten sända dels karta och beskrivning som avses i 12 kap. 33 § och 13 kap. 46 § första stycketvattenlagen, dels sådant utdrag av beslutet att det framgår vilket område som löses. På kartan skall intygas att den har legat till grund för beslutet om inlösen.

[S2]När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall länsstyrelsen genast underrätta fastighetsregistermyndigheten om detta.

[S3]När beslut om skyddsområde för yt- eller grundvattentillgång enligt 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291) meddelats, ändrats eller upphävts skall läns- styrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten. Förordning (1995:1440).

Renovation

22 §  Inom sex veckor efter utgången av varje kvartal skall vattendomstolen till riksarkivet sända en avskrift av handlingarna i de vattenmål som har slutligt avgjorts genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.

Underrättelser till inskrivningsmyndigheten m. m.

23 §  Domstolen skall för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om förordnande som avses i 14 kap. 4 § första stycket vattenlagen (1983:291).

24 §  Domstolen och förrättningsmannen skall för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om förordnande enligt 16 kap. 10 § vattenlagen (1983:291) att en inskriven särskild rättighet skall bestå eller upphöra.

25 §  Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om att inlösen av mark enligt vattenlagen (1983:291) är fullbordad samt om förhållande som avses i 24 § andra stycket lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291).

26 §  Har löseskilling eller intrångsersättning som tillkommer innehavare av fideikommissegendom nedsatts enligt 17 § lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av nämnden.

Kungörelse enligt 16 kap. 15 § vattenlagen (1983:291)

27 §  Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med en annan registerbeteckning, skall kungörelse som avses i 16 kap. 15 § vattenlagen (1983:291) innehålla uppgift om varje tidigare registerbeteckning på fastighet vari inteckningen har gällt, dock inte be- teckningen på fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller på avstyckning.

Översändande av besiktningsprotokoll

28 §  När länsstyrelsen har erhållit protokoll över besiktning enligt 18 kap. 3 § första stycket vattenlagen (1983:291), skall ett exemplar av detta sändas till vattendomstolen för anteckning i vattenboken.

Föreskrifter inom vattenskyddsområden

29 §  Länsstyrelsen meddelar sådana föreskrifter som avses i 19 kap. 3 § vattenlagen (1983:291).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Vattenrättsförordning (1983:788)

  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1989:754) om ändring i vattenrättsförordningen (1983:788)

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1990:270) om ändring i vattenrättsförordningen (1983:788)

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:80) om ändring i vattenrättsförordningen (1983:788)

  Omfattning
  ändr. 4, 16 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:561) om ändring i vattenrättsförordningen (1983:788)

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 19 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:223) om ändring i vattenrättsförordningen (1983:788)

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1995:1440) om ändring i vattenrättsförordningen (1983:788)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1998:1388

Omfattning
upph.