Upphävd författning

Förordning (1983:864) med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1983-11-10
Ändring införd
SFS 1983:864
Ikraft
1983-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på länsstyrelsernas organisationsnämnd.

Uppgifter

2 §  Länsstyrelsernas organisationsnämnd skall, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet,

 1. bistå länsstyrelserna i frågor som rör personal- och ekonomiadministration, rationalisering samt administrativ utveckling,
 2. efter samråd med riksarkivet meddela föreskrifter för länsstyrelsernas diarieföring m.m.,
 3. ge allmänna råd åt länsstyrelserna i frågor som rör allmänna bestämmelser för arbetet, bland annat genom att utarbeta en normalarbetsordning för dem,
 4. fastställa formulär till blanketter för länsstyrelserna,
 5. planlägga och anordna utbildning och konferenser för länsstyrelsernas personal,
 6. verka för samordning mellan länsstyrelserna samt mellan dessa och andra myndigheter. Förordning (1987:237).

Organisation

3 §  Nämnden leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I styrelsen ingår nämndens överdirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1986:1124).

4 §  Överdirektören är chef för nämnden. För överdirektören finns en ställföreträdare som utövar överdirektörens tjänst när denne har förhinder. Ställföreträdaren inträder efter beslut av överdirektören även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]Inom nämnden finns ett kansli och en redovisningscentral som är gemensam för länsstyrelserna och civilbefälhavarna samt för riksskatteverket, länsskattemyndigheterna, de lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Förordning (1986:1124).

5 §  Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 §  Av styrelsen avgörs

 1. författningsfrågor,
 2. frågor om normalarbetsordning och diarieplan för länsstyrelserna,
 3. andra viktigare frågor som gäller länsstyrelserna,
 4. frågor om nämndens verksamhetsinriktning, organisation och arbetsformer,
 5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 6. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 23,
 7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 8. andra frågor som överdirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1986:1124).

7 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och överdirektören samt minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden, överdirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1124).

8 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av överdirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av överdirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1984:752).

9 §  Ärenden avgörs efter föredragning, som ankommer på den tjänsteman till vars uppgifter ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 8 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Överdirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen. Förordning (1984:752).

10 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

11 § har upphävts genom förordning (1986:1124).

12 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som utöver överdirektören får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena hos nämnden. Förordning (1984:752).

Tjänstetillsättning m.m.

13 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören samt ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år. Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänsten som överdirektör tillsätts av regeringen. Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen efter anmälan av överdirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

[S4]Nämnden får tillsätta tjänster utan att dessa har kungjorts lediga till ansökan. Förordning (1984:752).

Ändringar

Förordning (1983:864) med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd

Ikraftträder
1983-12-01

Förordning (1984:752) om ändring i förordningen (1983:864) med instruktion för länsstyrelsernas orga- nisationsnämnd

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1986:1124) om ändring i förordningen (1983:864) med instruktion för länsstyrelsernas orga- nisationsnämnd

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 3, 4, 6. 7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:237) om ändring i förordningen (1983:864) med instruktion för länsstyrelsernas orga- nisationsnämnd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1151

  Omfattning
  upph.