Upphävd författning

Förordning (1983:884) om tillämpning av lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1983-11-24
Ändring införd
SFS 1983:884
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I fråga om beslut av domstolar i stater, som är anslutna till någon av de i Haag den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 dagtecknade konventionerna angående vissa till civilprocessen hörande ärenden eller till den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955, gäller följande.
Om domstolen, i ett mål där det inte är fråga om ansvar för brottslig gärning, har ålagt käranden eller en mellankommande part att betala rättegångskostnader, får beslutet verkställas här i landet enligt lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut.
Om beslutet har meddelats av en domstol i Österrike och denna har utfärdat ett bevis om att beslutet har vunnit laga kraft, skall det, vid tillämpning av 2 § första stycket 1899 års lag, anses styrkt såväl att den handling som framställningen grundas på är utfärdad i behörig form som att beslutet har vunnit laga kraft.
I förhållande till främmande stater, anslutna till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen, skall även sådana kostnader för översättning och bestyrkande som avses i 2 § tredje stycket 1899 års lag anses som rättegångskostnader.

Ändringar

Förordning (1983:884) om tillämpning av lagen (1899:12 s.9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (1988:120) om upphävande av förord- ningen (1983:884) om till- lämpning av lagen (1899:12 s.9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-05-01