Upphävd författning

Förordning (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-12-08
Ändring införd
SFS 1983:943
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kommunal barnomsorg

1 §  Statsbidrag lämnas till kommunal barnomsorg. Därmed avses i denna förordning den förskole- och fritidshemsverksamhet som bedrivs i form av daghem, deltidsgrupp, familjedaghem och fritidshem samt sådan kompletterande förskoleverksamhet som i särskild ordning har anordnats för barn i förskoleåldern tillsammans med föräldrar eller dagbarnvårdare (öppen förskola). Förordning (1985:971).

2 §  För statsbidrag krävs att verksamheten bedrivs fortlöpande. För annan verksamhet än öppen förskola krävs också att barnen är inskrivna. Därmed avses att överenskommelse har träffats mellan föräldrarna och kommunen om att kommunen skall svara för omsorgen om barnen under en viss angiven del av dygnet. Denna överenskommelse skall dokumenteras av kommunen. För deltidsgrupp gäller bestämmelserna i 14 § socialtjänstlagen (1980:620). Förordning (1985:971).

3 §  Statsbidrag lämnas för det genomsnittliga antal barn som under bidragsåret är inskrivna i daghem respektive fritidshem. Genomsnittsantalet beräknas på det antal barn som är inskrivna den 1 april och den 1 oktober bidragsåret.

[S2]Statsbidrag lämnas med följande belopp.

Genomsnittlig vistelsetid Bidrag per per dag barn kronor

Daghem
minst 7 tim. 4--7 tim. Fritidshem22 000 12 500 7 000
Om ett skolbarn får sin barnomsorg i daghem, lämnas bidrag för detta barn enligt reglerna för fritidshem. Förordning (1985:971).

4 §  Statsbidrag lämnas även med 30 000 kr. per år för varje kommunalt anställd årsarbetare som är direkt sysselsatt i barngrupperna i daghem, deltidsgrupp, fritidshem och öppen förskola.

[S2]Antalet årsarbetare beräknas enligt följande. Kommunens totala lönekostnader, inklusive lönebikostnader, för denna personal delas med ett vägt medelvärde för landet som helhet avseende lönekostnaderna för en årsarbetare i nämnda verksamhet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer årligen detta medelvärde. Förordning (1985:971).

5 §  Statsbidrag lämnas därutöver med 7 500 kr. per år för varje helt tiotal barn som enligt genomsnittsberäkningen i 3 § första stycket är inskrivna i kommunens daghem eller fritidshem som bidrag till kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd. Förordning (1985:971).

6 §  Statsbidrag lämnas på motsvarande sätt som enligt 3 § första stycket för barn som är inskrivna i familjedaghem med följande belopp.

Genomsnittlig vistelsetid per dagBidrag per barn kronor
minst 7 tim. mindre än 7 tim.16 500 7 500
Förordning (1985:971).

7 § har upphävts genom förordning (1985:971).

Enskilda daghem och fritidshem

8 §  Till kommunen lämnas statsbidrag enligt 3 § även för sådan barnomsorg i form av daghem eller fritidshem som drivs av någon annan än kommunen men är upptagen i den plan för förskole- och fritidshemsverksamheten som anges i 17 § socialtjänstlagen (1980:620) och uppfyller motsvarande krav på verksamheten som anges i 2 §.

[S2]Statsbidrag för sådan barnomsorg lämnas därutöver till kommunen med 30 000 kr. per år för varje anställd årsarbetare som är direkt sysselsatt i barngrupperna. Antalet årsarbetare beräknas genom att lönekostnaderna, inklusive lönebikostnaderna, för denna personal delas med det medelvärde som fastställs med stöd av 4 § andra stycket.

[S3]Statsbidrag enligt denna paragraf lämnas endast under förutsättning att den som driver daghemmet eller fritidshemmet är antingen en sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvaret för omsorgen om sina egna eller varandras barn, eller en sammanslutning som har anknytning till en ideell organisation, erbjuder en speciell form av pedagogik eller arbetar på andra liknande ideella grunder. Förordning (1985:971).

Utbetalning m. m.

9 §  Statsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott för kalenderår. Förskott lämnas med 75 % av statsbidraget året före bidragsåret och betalas ut med en fjärdedel i vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt januari året efter bidragsåret. Slutbetalning sker i april året efter bidragsåret.

[S2]Ansökning om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 november bidragsåret. Till ansökan fogas behövliga uppgifter om barnen och deras genomsnittliga vistelsetider. Uppgift om lönekostnader för personalen lämnas senast den 1 mars året efter bidragsåret.

[S3]På socialstyrelsens begäran är kommunen skyldig att tillhandahålla det ytterligare underlag som behövs för granskningen. Förordning (1985:971).

10 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

11 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning skall meddelas av socialstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

Förordning (1984:552) om ändring i förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:971) om ändring i förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:209
  Omfattning
  upph. 7 §, rubr. närmast före 1, 3, 6, 7 §§; ändr. 1-6, 8, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-01-01

Ändring, SFS 1987:860

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före utgången av år 1987.
  Förskott för år 1988 skall beräknas på grundval av det statsbidrag som lämnas för år 1987.
  1. Vid beräkningen av statsbidrag för år 1988 skall följande gälla. Om de statsbidrag som kommunen får enligt denna förordning är mindre än vad kommunen skulle ha fått enligt de före år 1988 gällande reglerna, skall kommunen få kompensation för den del av skillnaden som överstiger ett sammanlagt belopp motsvarande 10 öre per skattekrona i kommunen. På motsvarande sätt innehålls en ökning av statsbidraget till den del ökningen överstiger 10 öre per skattekrona. Beräkningen sker på grundval av antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut vid 1987 års taxering, justerat enligt bestämmelserna i 1 c § lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m. m. och ökat med det antal skattekronor som staten skall tillskjuta bidragsåret 1988 enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag.
  Omfattning
  upph.