Upphävd författning

Lag (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-04-22
Ändring införd
SFS 1982:221
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid bestämmande av det förskott på kommunalskatt, landstingsskatt och församlingsskatt enligt 4 och 4 a §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. som skall utbetalas under år 1983 samt av skatteunderlag för bidragsåret 1983 enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag skall beräkningen grundas på ett justerat skatteunderlag enligt följande.

[S2]Antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut vid 1982 år taxering skall omräknas till det antal som kan beräknas ha blivit påfört om grundavdraget enligt 48 § 2 mom.första stycketkommunalskattelagen (1928:370) hade uppgått till 7000 kronor vid nämnda taxering. Vidare skall antalet skattekronor och skatteören minskas med hela det antal skattekronor och skatteören som har påförts andra skattskyldiga än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt såvitt avser landstingskommun, med 60 procent därav såvitt avser kommun och med 20 procent därav såvitt avser annan menighet. Slutligen skall därefter återstående antal skattekronor och skatteören minskas med en procent såvitt avser landstingskommun och kommun.

[S3]Vid bestämmande av skattesats för år 1983 skall bestämmelserna i denna paragraf beaktas. Lag (1982:1055).

1 a §  Vid bestämmande av det förskott på kommunalskatt, landstingsskatt och församlingsskatt enligt 4 och 4 a §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. som skall utbetalas under år 1984 samt av skatteunderlag för bidragsåret 1984 enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag skall antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut vid 1983 års taxering minskas med hela det antal skattekronor och skatteören som har påförts andra skattskyldiga än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt såvitt avser landstingskommun, med 60 procent därav såvitt avser kommun och med 20 procent därav såvitt avser annan menighet.

[S2]Vid bestämmandet av skattesats för år 1984 skall bestämmelserna i denna paragraf beaktas. Lag (1983:579).

1 b §  Vid bestämmandet av det förskott på kommunalskatt, landstingsskatt och församlingsskatt enligt 4 och 4 a §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt m. m. som skall utbetalas under år 1985 och följande år samt av skatteunderlag för bidragsåret 1985 och följande år enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag skall antalet skattekronor och skatteören enligt skattemyndighetens beslut vid närmast föregående års taxering minskas med det antal skattekronor och skatteören som har påförts andra skattskyldiga än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S2]Vid bestämmandet av skattesats för år 1985 och följande år skall bestämmelserna i denna paragraf beaktas. Lag (1990:386).

1 c §  Vid bestämmande av det förskott på kommunalskatt, landstingsskatt och församlingsskatt enligt 4 och 4 a §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. som skall utbetalas under åren 1987 och 1988 samt av skatteunderlag för bidragsåren 1987 och 1988 enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag skall beräkningen grundas på ett justerat skatteunderlag enligt följande.

[S2]Antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut vid 1986 respektive 1987 års taxering skall omräknas till det antal som kan beräknas ha blivit påfört om grundavdraget enligt 48 § 2 mom.första stycketkommunalskattelagen (1928:370) hade uppgått till 8 300 respektive 9 600 kronor vid nämnda taxeringar.

[S3]Vid bestämmande av skattesats för åren 1987 och 1988 skall bestämmelserna i denna paragraf beaktas. Lag (1986:494).

2 §  I fråga om slutavräkning under år 1984 skall antalet skattekronor och skatteören minskas med 20 procent av det antal skattekronor och skatteören som har påförts andra skattskyldiga än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

3 §  I fråga om slutavräkning under år 1985 skall antalet skattekronor och skatteören justeras på sätt som anges i 1 § andra stycket andra och tredje meningarna.

4 §  I fråga om slutavräkning under år 1986 skall antalet skattekronor och skatteören justeras på sätt anges i 1 a §. Lag (1983:579).

5 §  I fråga om slutavräkning under år 1987 och följande år skall antalet skattekronor och skatteören justeras på sätt anges i 1 b §. Lag (1984:504).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m.m.

Förarbeten
Prop. 1981/82:100

Lag (1982:1055) om ändring i lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m.m.

Lag (1983:579) om ändring i lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:90
  Omfattning
  nya 1 a, 4 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:504)om ändring i lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m.m.

Lag (1986:494) om ändring i lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m.m.

Lag (1990:386) om ändring i lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas från och med den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 1 b §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1994:103

  Omfattning
  upph.