Upphävd författning

Förordning (1984:184) om försöksverksamhet med handläggningen av mål om betalningsföreläggande

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1984-04-26
Ändring införd
SFS 1984:184
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning skall äga rum vid Handens, Huddinge, Sollentuna, Stockholms, Södra Roslags, Uppsala, Norrköpings, Kalmar, Helsingborgs, Malmö, Göteborgs, Karlstads, Sundsvalls, Östersunds, Umeå och Luleå tingsrätter. Vid dessa tingsrätter gäller denna förordning jämte förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion.

2 §  Domstolsbiträden, som har vunnit tillräcklig kunskap och erfarenhet och som har genomgått av domstolsverket föreskriven utbildning, får med de undantag som framgår av andra stycket förordnas att på eget ansvar handlägga mål om betalningsföreläggande.

[S2]Ett förordnande enligt första stycket omfattar inte

  1. avvisningsbeslut,
  2. beslut om att hänskjuta målet eller del av det till rättegång,
  3. mål, vari ansökan har återkallats eller förfallit och gäldenären har framställt kostnadsyrkande,
  4. mål med utländsk juridisk person som part,
  5. mål som i övrigt är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller vars handläggning av annan orsak kräver särskild kunskap eller erfarenhet.

3 §  Förordnanden meddelas vid Stockholms, Göteborgs eller Malmö tingsrätt av tingsrätten och annars av hovrätten.

Ändringar

Förordning (1984:184) om försöksverksamhet med handläggningen av mål om betalningsföreläggande

Ikraftträder
1984-07-01

Ändring, SFS 1987:955

    Omfattning
    upph.