Upphävd författning

Förordning (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1984-05-10
Ändring införd
SFS 1984:287
Ikraft
1984-06-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förslag på ledamöter och suppleanter i allmänna pensionsfondens styrelser lämnas av sammanslutningar enligt följande sammanställning.

 • ------------------------------------------------------------------ Leda- Supple- möter anter -------------------------------------------------------------------- Första fondstyrelsen
Svenska kommunförbundet22
Landstingsförbundet11
Landsorganisationen i Sverige22
Tjänstemännens centralorganisation1
Centralorganisationen SACO/SR1
Andra fondstyrelsen
Svenska arbetsgivareföreningarnas förtroenderåd Kooperativa förbundet Landsorganisationen i Sverige Tjänstemännens centralorganisation3 1 3 13 1 3 1
Tredje fondstyrelsen
Svenska arbetsgivareföreningarnas förtroenderåd Småföretagens Riksorganisation Lantbrukarnas riksförbund Sveriges köpmannaförbund Landsorganisationen i Sverige Tjänstemännens centralorganisation Kooperativa förbundet Centralorganisationen SACO/SR1 1 1 1 3 11 1 1 3 1 1
Fjärde fondstyrelsen
Svenska kommunförbundet22
Svenska arbetsgivareföreningen11
Sveriges industriförbund11
Småföretagens Riksorganisation11
Kooperativa förbundet11
Lantbrukarnas riksförbund11
Landsorganisationen i Sverige33
Tjänstemännens centralorganisation21
Centralorganisationen SACO/SR1
Femte fondstyrelsen
Svenska kommunförbundet22
Svenska arbetsgivareföreningen11
Sveriges industriförbund11
Småföretagens Riksorganisation11
Kooperativa förbundet11
Lantbrukarnas riksförbund11
Landsorganisationen i Sverige33
Tjänstemännens centralorganisation21
Centralorganisationen SACO/SR1

[S2] Förordning (1988:746).

2 §  Förslag enligt 1 § bör uppta minst det antal namn som anges där och lämnas vart tredje år före januari månads utgång.

[S2]3 § har upphävts genom (1993:540).

4 §  Avgår en ledamot eller suppleant som utsetts efter förslag enligt 1 § före utgången av den tid för vilken han utsetts, får berörda sammanslutningar lämna nytt förslag. Förordning (1993:540).

5 §  Förslag på ledamöter eller suppleanter får avse endast svenska medborgare som är bosatta i Sverige och som inte är underåriga eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S2]Förslag skall vara skriftliga och ges in till finansdepartementet. Förordning (1988:1360).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för Allmänna pensionsfonden, m.m.

Ikraftträder
1984-06-12

Förordning (1987:69) om ändring i förordningen (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1988:746) om ändring i förordningen (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Förslag skall lämnas första gången såvitt avser ledamöter och suppleanter i femte fondstyrelsen före utgången av år 1988.
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1360) om ändring i förordningen (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:540) om ändring i förordningen (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för Allmänna pensionsfonden, m.m.

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 2000:209

Omfattning
upph.