Upphävd författning

Fartygsuttagningskommissionens kungörelse (1984:386) med föreskrifter om uttagning av fartyg

Departement
Fartygsuttagningskommissionen
Utfärdad
1984-05-16
Ändring införd
SFS 1984:386
Ikraft
1984-06-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uttagning

1 §  Uttagningsmyndighet beslutar om uttagning efter ansökan av behovsmyndighet. Beslutet skall expedieras till skeppets eller båtens ägare eller innehavare.

2 §  Fartygsuttagningskommissionen beslutar om uttagning av skepp och om uttagning av båtar som skall användas utanför försvarsmakten.

3 §  Följande myndigheter är uttagningsmyndigheter för båtar som stadigvarande finns inom den beslutande myndighetens geografiska ansvarsområde och som skall användas inom försvarsmakten.

 1. Västkustens militärkommando med Älvsborgs kustartilleriregemente,
 2. Sydkustens örlogsbas,
 3. Ostkustens örlogsbas,
 4. Blekinge kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleri regemente,
 5. Stockholms kustartilleriförsvar,
 6. Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente,
 7. Norrlands kustartilleriförsvar med Härnösands kustartilleri regemente.

4 §  Sammanfaller uttagningsmyndigheternas geografiska ansvarsområden skall de samråda före beslut om uttagning.

[S2]Uppkommer därvid oenighet om vilken myndighet som skall fatta beslut om uttagning skall ärendet överlämnas till fartygsuttagningskommissionen.

5 §  Beslut om uttagning som fattas av myndighet som anges i 3 § får gälla under högst fem år och får därefter vid behov förnyas. Beslut skall uppsättas på blanketten "Beslut om uttagning av motorbåt" (M 7102-742810-8). Till beslutet skall fogas blanketterna "Fartygsdata uttaget fartyg" (M 7102-742790-2) och "Anmälan uttagen båt" (M 7102- 742840-5).

Övriga bestämmelser

6 §  Myndighet för vars behov uttagning har skett skall vidta de åtgärder som behövs för att fartygen omedelbart skall kunna tas i anspråk genom förfogande.

7 §  Föreskrifter för ianspråktagande genom förfogande finns i förfogandelagen (1978:262), förfogandeförordningen (1978:558) och försvarets civilförvaltnings förfogandekungörelse (FFS 1980:30).

Ändringar

Fartygsuttagningskommissionens Kungörelse (1984:386) med föreskrifter om uttagning av fartyg

Ikraftträder
1984-06-22

Fartygsuttagningskommissionens Kungörelse (1988:801) om upphävande av kungö- relsen (1984:386) med före- skrifter om uttagning av fartyg

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-07-01