Upphävd författning

Förordning (1984:482) om ersättning för riksfärdtjänst

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:482
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning lämnas ersättning till den som svarar för befordran av personer som har tillstånd att anlita riksfärdtjänst.

2 §  Tillstånd att anlita riksfärdtjänst får meddelas sådana personer som till följd av svåra och bestående handikapp inte kan resa på annat sätt än att det medför merkostnader. Om den som tillståndet avser behöver ledsagare under resan, får tillståndet omfatta även ledsagaren.

[S2]Varje tillstånd får avse enbart en resa för rekreation eller något annat enskilt ändamål, om inte transportrådet föreskriver annat.

3 §  Tillstånd att anlita riksfärdtjänst får meddelas och ersättning lämnas, om inte transportrådet föreskriver annat, under förutsättning att

 1. resan görs med allmänna kommunikationsmedel eller med för ändamålet särskilt anpassat fordon,
 2. färdvägens sammanlagda längd överstiger 200 kilometer, och
 3. färdvägen sträcker sig över två eller flera kommuners områden.

4 §  Ersättning för befordran av personer som har tillstånd att anlita riksfärdtjänst lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan resekostnaden och den beräknade kostnaden för resan om den företagits med tåg i andra klass.

[S2]För befordran av ledsagare lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar resekostnaden.

5 §  Frågor om tillstånd att anlita riksfärdtjänst får prövas av kommunstyrelsen eller annan nämnd som en kommun bestämmer.

[S2]Sådana beslut får överklagas genom besvär hos transportrådet. Rådets beslut får inte överklagas.

6 §  Frågor om ersättning för befordran prövas av transportrådet som också betalar ut ersättning.

[S2]Transportrådets beslut får inte överklagas.

7 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av transportrådet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:482) om ersättning för riksfärdtjänst

Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Ikraftträder
1984-07-01

Ändring, SFS 1989:340

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989, då förordningen (1984:482) om ersättning för riksfärdtjänst skall upphöra att gälla.
  Tillstånd som har meddelats enligt den äldre förordningen gäller till utgången av år 1989, om inte tillståndet dessförinnan har upphört att gälla. I fråga om tillstånd som har meddelats enligt den äldre förordningen gäller den nya förordningen i tillämpliga delar.
  Tidpunkten för fördelning av medel enligt 7 § skall år 1989 vara den 15 oktober.
  Omfattning
  upph.