Upphävd författning

Lag (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1984-02-09
Ändring införd
SFS 1984:50
Ikraft
1984-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksdagen skall vid början av varje lagtima riksmöte utse tjugo medlemmar i Nordiska rådet för tiden intill dess val nästa gång äger rum. Om särskilda skäl föreligger, får talmanskonferensen bestämma annan tid för valen så ock föranstalta om nya val under pågående riksmöte.

2 §  De enligt 1 § av riksdagen valda medlemmarna i rådet bildar jämte de till regeringsrepresentanter i rådet utsedda statsråden Nordiska rådets svenska delegation.

[S2]Regeringsrepresentant saknar rösträtt i delegationen och dess organ.

3 §  Så snart riksdagen förrättat val av medlemmar i delegationen, skall delegationen för valperioden bland sina valda medlemmar utse ordförande, vice ordförande och ett arbetsutskott.

4 §  Arbetsutskottet skall bestå av delegationens ordförande och vice ordförande samt tre andra medlemmar. För varje medlem skall finnas en suppleant. Delegationens ordförande leder utskottets förhandlingar. Arbetsutskottet är beslutfört, om minst tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

[S2]Arbetsutskottet skall ombesörja delegationens löpande angelägenheter och handlägga de ärenden, som av delegationen hänskjutits till utskottet.

5 §  Delegationen och arbetsutskottet skall biträdas av en av delegationen utsedd sekreterare, som även är chef för delegationens kansli (kanslichef). Tjänsten som kanslichef skall tillsättas med förordnande för viss tid, högst tre år. Övrig personal skall tillsättas av arbetsutskottet.

6 §  Delegationen skall årligen till riksdagen och regeringen avge berättelse över sin och rådets verksamhet.

7 §  Medlem och suppleant har för resa, som företas för rådets eller delegationens räkning, rätt till resekostnadsersättning, traktamente och annan ersättning enligt allmänt reseavtal (ARA) eller, när det är fråga om utrikes resa, enligt utlandsresereglementet (1953:666). Medlem och suppleant skall hänföras till reseklass A.

[S2]Medlem och suppleant har inte rätt till reseersättning och traktamente för deltagande i sammanträde i Stockholm under tid då riksmöte pågår. Vid förrättning på annan ort än Stockholm under pågående riksmöte skall dagtraktamentet för ledamot och suppleant minskas med det belopp för dag som utgår enligt ersättningsstadgan (1971:1197) för riksdagens ledamöter.

[S3]Beträffande arvoden till ordförande, ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet finns föreskrifter i arvodesstadgan (RFS 1979:1) för riksdagen och dess organ.

8 §  Om överklagande av delegationens beslut föreskrivs i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter. Lag (1989:192).

Ändringar

Lag (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation

Ikraftträder
1984-02-15

Lag (1989:192) om ändring i lagen (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1994:1067) om upphävande av lagen (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:407
  Omfattning
  upph.