Upphävd författning

Lag (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag;

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:503
Ikraft
1984-06-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller svenska aktiebolag vilka utgett aktier, som under verksamhetsåret 1984 eller del därav,

  1. är eller har varit inregistrerade vid Stockholms fondbörs, eller
  2. är eller har varit föremål för handel enligt ett avtal som bolaget har träffat med en svensk fondkommissionär med skyldighet för denne att på begäran av envar avge kurser på aktierna och att till dessa kurser köpa och sälja sådana aktier.

[S2]Med verksamhetsåret 1984 avses i denna lag det räkenskapsår som inleds närmast efter den 1 juli 1983. Är detta verksamhetsår kortare än åtta månader skall verksamhetsåret 1984 anses omfatta även det följande räkenskapsåret.

2 §  Aktiebolag som avses i 1 § får inte lämna utdelning för verksamhetsåret 1984 med större sammanlagt belopp än som lämnades för det räkenskapsår som närmast föregick verksamhetsåret 1984. Har fondemission eller ändringar av akties nominella belopp skett under verksamhetsåret får utdelningen på en aktie avrundas uppåt till närmast högre tiotal ören.

[S2]Är verksamhetsåret 1984 inte av samma längd som det närmast föregående räkenskapsåret skall vid beräkning av det belopp som får delas ut omräkning ske med hänsyn härtill.

3 §  Utan hinder av 2 § får utdelning lämnas på nyemitterade aktier om nyemission har skett i samband med en ökning av bolagets aktiekapital som har anmälts för registrering under verksamhetsåret 1984. Sådan utdelning får dock för nyemitterad aktie inte överstiga utdelningen på aktie under det närmast föregående räkenskapsåret. Finns aktier av olika slag och är de nyemitterade aktierna av ett slag som redan finns görs jämförelsen enbart med aktier av samma slag. Avser nyemissionen ett nytt slag av aktier får utdelningen på varje sådan aktie inte överstiga genomsnittet av utdelningen på tidigare utgivna aktier.

[S2]Vad som nu sagts om utdelning på nyemitterade aktier får också tillämpas på aktier som under verksamhetsåret 1984 getts ut vid utbyte av konvertibla skuldebrev eller på grund av skuldebrev med optionsrätt till nyteckning.

4 §  Med utdelning avses vinstutdelning genom utbetalning av pengar till aktieägarna enligt 12 kap.aktiebolagslagen (1975:1385), 52 § lagen (1955:183) om bankrörelse eller 12 kap.försäkringsrörelselagen (1982: 713).

5 §  Aktiebolag som lämnar utdelning i strid med samma lag skall till statsverket inbetala en avgift motsvarande vad som utdelats för mycket. Avgiften fastställs av bankinspektionen. Den får omedelbart drivas in i den ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen (1953:272). Restavgift utgår dock inte.

[S2]Avgiften får efterges, helt eller delvis, om ett bolag på grund av ursäktligt misstag kommit att dela ut för högt belopp.

[S3]Avgiften är inte avdragsgill vid inkomsttaxering.

6 §  Om det finns särskilda skäl får bankinspektionen medge att utdelning får ske med ett högre belopp än som följer av bestämmelserna i 2 eller 3 §.

7 §  Bankinspektionens beslut enligt 5 § får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Kammarrättens beslut får inte överklagas.

[S2]Bankinspektionens beslut enligt 6 § får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Lag (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag

Förarbeten
Prop. 1983/84:200
Ikraftträder
1984-06-28

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.