Upphävd författning

Förordning (1984:554) om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:554
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till anordnande av daghem och fritidshem lämnas statsbidrag med 300 000 kronor per avdelning där minst 12 barn avses skrivas in. Bidrag lämnas för anordnande av daghem och fritidshem som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg.

[S2]Bidragen avser nybyggnation utöver budgeterad volym på orter där byggsysselsättningsbehov finns. Tidpunkten för byggnadsarbetenas igångsättning skall beslutas i samråd med arbetsmarknadsverket. Byggnadsarbetena skall ha igångsatts under tiden 1 juli 1984--28 februari 1985 och färdigställts senast den 30 september 1985.

2 §  Ansökan om anordningsbidrag görs av kommunen och ges in till socialstyrelsen. Vid ansökan skall fogas utlåtande från arbetsförmedlingen avseende sysselsättningsläget inom byggsektorn på orten med närmaste omgivningar. Arbetskraften skall anvisas eller godkännas av arbetsförmedlingen. Om arbetena skall bedrivas på entreprenad skall villkoren enligt 1 och 2 §§ tas in i anbudshandlingarna.

3 §  Anordningsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen efter samråd med arbetsmarknadsverket. Av beviljat bidrag får 50 % betalas ut som förskott när byggnadsarbetena påbörjats. Återstoden betalas ut när byggnadsarbetena slutförts.

[S2]Om ett daghem eller att fritidshem som anordnats med stöd av bidrag enligt denna förordning läggs ned eller används för annat ändamål, skall bidraget betalas tillbaka, om ej regeringen för visst fall medger befrielse från detta.

4 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Förordning (1984:554) om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem

Ikraftträder
1984-07-01

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.