Upphävd författning

Förordning (1984:574) om statsbidrag till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund för riksomfattande kursverksamhet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:574
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt till statsbidrag för kurser som administreras från Sätergläntan, Hemslöjdens gård i Insjön men anordnas länsvis i samverkan med de regionala hemslöjdsföreningarna (riksomfattande kursverksamhet).

2 §  Den verksamhet för vilken bidrag uppbärs skall stå under tillsyn av skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna.

3 §  I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni påföljande kalenderår.

4 §  Bidrag beräknas per undervisningstimme och redovisningsår. Med undervisningstimme avses en tidsenhet om 45 minuter under vilken undervisning meddelas minst åtta elever.

[S2]Högst 5 500 undervisningstimmar får ligga till grund för bidrag.

5 §  Bidragsbeloppet per undervisningstimme är 75 procent av det högre schablonbidraget för studietimme i studiecirkel enligt 20 § förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

6 §  Skolöverstyrelsen skall inför varje redovisningsår göra en preliminär beräkning av hur stort bidrag som kan väntas tillkomma riksförbundet för kursverksamheten. Under redovisningsåret skall förbundet få förskott med 90 procent av detta belopp.

7 §  Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut förskott i början av juli, oktober, januari och april.

[S2]Två femtedelar av förskottet skall betalas ut i början av juli och en femtedel vid vart och ett av de tre övriga tillfällena.

[S3]Varje förskott skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

8 §  Bidragen slutregleras för redovisningsåret efter beslut av skolöverstyrelsen om bidragens storlek. Beslut fattas efter redovisningsårets utgång på grundval av rekvisition från riksförbundet.

[S2]Rekvisition skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 31 juli närmast efter redovisningsårets utgång. Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition som inte har kommit in i föreskriven tid.

[S3]Om skolöverstyrelsens beslut innebär avvikelse från rekvisitionen, skall anledningen till avvikelsen redovisas i beslutet.

9 §  Skolöverstyrelsen skall snarast möjligt betala ut slutligt fastställt bidrag med avdrag för utgivna förskott.

10 §  Skolöverstyrelsen får i ett beslut om bidrag för ett redovisningsår förordna att från bidraget skall räknas av vad som enligt slutligt fastställd anmärkning felaktigt har betalats ut till riksförbundet i bidrag för tidigare redovisningsår.

11 §  För varje kurs skall finnas en läroplan som är godkänd av skolöverstyrelsen.

12 §  Riksförbundet skall på begäran lämna riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning i fråga om bidrag och kontroll av att de särskilda villkoren för bidrag efterlevs.

13 §  Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:574) om statsbidrag till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund för riksomfattande kursverksamhet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. Sådan preliminär beräkning för utbetalning av förskott som avses i 6 § skall i fråga om redovisningsåret 1984/85 ske före utgången av augusti 1984. Förskott för detta redovisningsår skall betalas ut i början av september med hälften och i början av januari och april med en fjärdedel vid vartdera tillfället.
Ikraftträder
1984-07-01

Ändring, SFS 1991:1079

    Omfattning
    upph.