Upphävd författning

Riksrevisionsverkets kungörelse (1984:712) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;

Departement
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1984-07-24
Ändring införd
SFS 1984:712
Ikraft
1984-07-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
4 Enligt 6 § räntelagen skall dröjsmålsränta beräknas enligt en rörlig räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot med tillägg av visst antal procentenheter. För särskilt angivet fall stadgas undantag härifrån. Vid tillämpningen av paragrafen bör observeras att, om diskontot förändrats, ränta skall beräknas enligt en annan räntefot från och med denna dag. Uppgift om gällande diskonto publiceras i Svensk författningssamling.
Efter samråd med riksrevisionsverket kan myndighet, som så önskar av administrativa skäl, på grund av praxis inom viss bransch eller dylikt, tillämpa annan räntefot eller annat förfarande för beräkningen än som anges ovan.
För fordran som löper med ränta när den förfaller till betalning gäller bestämmelserna i 7 § räntelagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksrevisionsverkets Kungörelse (1984:712) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den dag, då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den ändrade lydelsen av punkten 4 gäller dock ej i fall då ränta har börjat löpa före nämnda dag.
Ikraftträder
1984-07-25

Ändring, SFS 1993:1138

    Omfattning
    upph.