Upphävd författning

Förordning (1984:733) om tillsättning av vissa tjänster inom polisväsendet

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-08-23
Ändring införd
SFS 1984:733
Ikraft
1984-09-05
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillsättning av tjänster vid rikspolisstyrelsen och i den lokala polisorganisationen med anledning av polisväsendets omorganisation den 1 oktober 1984 skall följande särskilda bestämmelser gälla utöver vad som annars är föreskrivet om tillsättning av tjänster.

2 §  Bestämmelserna i 10 a § anställningsförordningen (1965:601) skall inte tillämpas på tjänster vid rikspolisstyrelsen.

3 §  Tjänster som inte tillsätts av regeringen får kungöras lediga till ansökan genom att anslås på anslagstavlan vid den myndighet där respektive tjänst finns inrättad och hos vederbörande länsstyrelse. Ansökningstiden skall i sådant fall vara tio dagar räknat från den dag då anslaget skedde på myndighetens anslagstavla.

4 §  Beslutar tillsättningsmyndigheten efter ett ledigkungörande enligt 3 § att inte tillsätta en tjänst på grund av ledigkungörandet, skall tjänsten tillsättas enligt de föreskrifter som annars gäller.

5 §  En extra ordinarie tjänst som inrättas i stället för en motsvarande extra tjänst eller arvodestjänst får utan ledigkungörande tillsättas med den som innehar den extra tjänsten eller arvodestjänsten.

6 §  Förordningen (1976:1019) om lediganmälan av statlig anställning och omplaceringsförordningen (1984:110) skall vid tillsättningsförfarande enligt 3 eller 5 §§ inte tillämpas på de tjänster som omfattas av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1984:733) om tillsättning av vissa tjänster inom polisväsendet

Ikraftträder
1984-09-05

Förordning (1989:94) om upphävande av förord- ningen (1984:733) om till- sättning av vissa tjänster inom polisväsendet

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1989-05-01