Upphävd författning

Förordning (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-11-01
Ändring införd
SFS 1984:803 i lydelse enligt SFS 1989:521
Ikraft
1984-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Som ett led i regeringens strävan att åstadkomma en i huvudsak jämn könsfördelning i statliga anställningar och uppdrag meddelas i denna förordning vissa föreskrifter för myndigheterna under regeringen.

[S2]I fråga om anställningar ansluter föreskrifterna till lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och till 7 kap. medbestämmandeavtalet för det statliga arbetstagarområdet (MBA-S). Förordning (1986:1395).

2 § har upphävts genom förordning (1989:521).

Uppdrag m.m.

3 §  När myndigheten skall ge någon ett uppdrag, skall den se till att det finns personer av båda könen att välja mellan, om det kan ske inom ramen för sakliga urvalsgrunder.

[S2]När myndigheten skall föreslå någon till ett uppdrag, skall den föreslå en person av vartdera könet, om det kan ske inom ramen för sakliga urvalsgrunder. Förordning (1986:1395).

4 §  Vad som i 3 § sägs om uppdrag skall tillämpas också på utbildning som särskilt anordnas för att ge kompetens för ett uppdrag.

Jämställdhetsplaner m. m.

5 §  På begäran av Statens arbetsgivarverk skall myndigheterna lämna verket uppgifter om upprättade jämställdhetsplaner och genomförda jämställdhetsåtgärder. Förordning (1986:452).

Ändringar

Förordning (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet

  Ikraftträder
  1984-12-01

Förordning (1986:452) om ändring i förordningen (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet

  Omfattning
  ändr. 5 §; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1395) om ändring i förordningen (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1989:521) om ändring i förordningen (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet

Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (1998:1586) om upphävande av förordningen (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet

Omfattning
upph.