Upphävd författning

Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1984-02-02
Ändring införd
SFS 1984:82 i lydelse enligt SFS 1992:410
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om registrering av fastighetsmäklare skall göras skriftligen och lämnas in till länsstyrelsen i det län där verksamheten huvudsakligen skall bedrivas.

[S2]Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer, adress och telefonnummer samt om den ort där mäklarverksamheten huvudsakligen skall bedrivas.

[S3]Om sökanden skall bedriva förmedlingsverksamheten såsom anställd, skall arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en juridisk person, skall dessutom organisationsnummer anges.

2 §  Till ansökningen skall fogas

 1. bevis att sökanden inte är underårig,
 2. bevis att sökanden inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 3. bevis att sökanden har sådan ansvarsförsäkring som avses i 5 § första stycket 2 lagen (1984:81) om fastighetsmäklare, samt
 4. bevis att sökanden har sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 3 lagen om fastighetsmäklare.

[S2]Bevis enligt första stycket 1 och 2 får inte vara äldre än tre månader när ansökningen ges in. Förordning (1988:1359).

3 §  I samband med ansökan om registrering skall sökanden betala ansökningsavgift med 500 kronor. Han skall från och med det följande kalenderåret betala årlig avgift med 250 kronor.

4 § har upphävts genom förordning (1992:410).

5 §  Upphör fastighetsmäklarens verksamhet, skall han genast underrätta länsstyrelsen om detta.

6 §  Om en länsstyrelse eller någon annan myndighet anser att det finns anledning att varna en mäklare eller återkalla hans registrering, skall detta anmälas till den länsstyrelse som har meddelat registreringen. Beslut om varning eller återkallelse av registrering skall sedan det har vunnit laga kraft meddelas övriga länsstyrelser.

7 §  Den utbildning som avses i 5 § första stycket 3 lagen (1984:81) om fastighetsmäklare skall, om inte länsstyrelsen i särskilt fall medger annat, omfatta fastighetsrätt, fastighetsförmedling, byggnads- och värderingsteknik samt företagsekonomi. Utbildningen skall motsvara fordringarna enligt tim- och kursplan för utbildning av fastighetsmäklare som fastställs för kommunal vuxenutbildning av skolöverstyrelsen.

[S2]Bevis att sökanden har utbildning enligt första stycket skall utgöras av sådant avgångsbetyg som erhålls efter genomgången kurs eller prövning enligt bestämmelserna för kommunal och statlig vuxenutbildning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då kungörelsen (1947:336) om auktorisation av fastighetsmäklare skall upphöra att gälla.
  2. Den som före ikraftträdandet har erhållit auktorisation enligt kungörelsen (1947:336) om auktorisation av fastighetsmäklare skall anses ha sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 3 lagen (1984:81) om fastighetsmäklare.
  3. Också den som, utan att vara auktoriserad, före ikraftträdandet har genomgått utbildning motsvarande den som har krävts för auktorisation skall anses ha sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 3 lagen (1984:81) om fastighetsmäklare. Som bevis att sökanden har sådan utbildning får länsstyrelsen godta intyg utfärdat av Auktoriserade Fastighetsmäklares Riksförbund, Esseff Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag, Hermods skola, Sveriges Aktiva Fastighetsmäklares Riksförbund, Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå Aktiebolag, Spareken- Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå Aktiebolag eller Sverigefastigheter Förmedlings Aktiebolag.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1988:1359) om ändring i förordningen (1984:82) om fastighetsmäklare

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:410) om ändring i förordningen (1984:82) om fastighetsmäklare

Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1995:1028

  Omfattning
  upph.