Upphävd författning

Förordning (1985:1037) om uppdragsutbildning i anslutning till statlig och kommunal högskoleutbildning;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
SFS 1985:1037
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid statlig högskoleenhet får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknytning till den reguljära utbildningen vid enheten, dock inte uppdragsutbildning som motsvarar någon allmän utbildningslinje.

[S2]Uppdragsutbildning innebär att utbildningen anordnas mot särskild ersättning från en uppdragsgivare för personer som uppdragsgivaren utser. Statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter kan vara uppdragsgivare i fråga om personalutbildning och utbildning som betingas av arbetsmarknadsskäl. Enskilda företag och organisationer kan vara uppdragsgivare i fråga om personalutbildning.

2 §  Enligt lagen (1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m. får en kommun eller landstingskommun som är huvudman för kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet i anslutning till sådan verksamhet bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknytning till huvudmannens högskoleutbildning inom detta område, dock inte uppdragsutbildning som motsvarar någon allmän utbildningslinje.

3 §  Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med studerande i reguljär utbildning (samundervisning) eller i egna grupper.

[S2]Undervisningen för de studerande i reguljär utbildning skall följa gällande föreskrifter för sådan utbildning även vid samundervisning.

4 §  De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och utbildningsbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning, om

  1. uppdragsutbildningen följer en kursplan som har fastställts enligt bestämmelserna för högskoleutbildning,
  2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom jämförbar högskoleutbildning och
  3. deltagarna uppfyller de behörighetsvillkor som gäller för antagning till motsvarande reguljära utbildning.

5 §  Uppdragsutbildning får inte medföra några kostnader för staten annat än som följer av en statlig myndighets egenskap av uppdragsgivare.

6 §  Om uppdragsutbildning vid statliga högskoleenheter meddelar regeringen ytterligare föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1985:1037) om uppdragsutbildning i anslutning till statlig och kommunal högskoleutbildning

Förarbeten
Prop. 1984/85:195
Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1993:806) om upphävande av förordningen (1985:1037) om uppdragsutbildning i anslutning till statlig och kommunal högskoleutbildning

    Omfattning
    upph.