Upphävd författning

Förordning (1985:1064) om skyldighet att lämna vissa underrättelser som rör mål enligt lagen (1985:1056) om ansvarighet för lokala kabelsändningar

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1985-12-17
Ändring införd
SFS 1985:1064
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  När justitiekanslern gör en framställning till domstol om förbud mot fortsatt vidaresändning av en programkanal från satellit, skall han underrätta kabelnämnden om det.

2 §  När en domstol har meddelat dom i ett mål om förbud mot fortsatt vidaresändning av en programkanal från satellit, ett mål om återkallelse av tillstånd till egensändningar eller ett mål om förordnande att den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med sina sändningar, skall domstolen tillställa kabelnämnden en avskrift av domen. Så snart tiden för överklagande av domen har gått ut, skall domstolen lämna besked till kabelnämnden huruvida talan har fullföljts.

[S2]Bestämmelserna i första stycket tillämpas också när domstolen skiljer sig från målet på annat sätt än genom dom.

3 §  När kabelnämnden lämnar tillstånd till satellitsändningar, skall nämnden underrätta sökanden om förbud som gäller mot vidaresändning av programkanaler från satelliter och om sådana framställningar om förbud som justitiekanslern har gjort och som fortfarande är föremål för prövning av domstol.

Ändringar

Förordning (1985:1064) om skyldighet att lämna vissa underrättelser som rör mål enligt lagen (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1991:1710) om upphävande av förord- ningen (1985:1064) om skyl- dighet att lämna vissa under- rättelser som rör mål enligt lagen (1985:1057) om ansvarig- het för lokala kabelsändningar

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1992-01-01