Upphävd författning

Förordning (1985:1065) om statsbidrag till lokal programverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1985-12-17
Ändring införd
SFS 1985:1065
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kabelnämnden får lämna statsbidrag till verksamhet som kan främja ett allsidigt utbud av lokalt producerade program i kabelnät.

2 §  Nämnden får besluta om villkor för bidragen. Sådana villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som betalas ut eller en del av det, om villkoren inte uppfylls.

3 §  Nämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1985:1065) om statsbidrag till lokal programverksamhet

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1993:341) om upphävande av förordningen (1985:1065) om statsbidrag till lokal programverksamhet

    Förarbeten
    Rskr. 1992/93:319, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:KrU26
    Omfattning
    upph.