Upphävd författning

Förordning (1985:1087) med instruktion för Nordkalottens AMU-center

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-12-19
Ändring införd
SFS 1985:1087
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Nordkalottens AMU-center har till uppgift att främja arbetsmarknadsutbildningen särskilt i de nordligaste delarna av Finland, Norge och Sverige.

[S2]Centret ingår såsom regional myndighet i uppdragsorganisationen för arbetsmarknadsutbildning i Sverige, AMU-gruppen.

[S3]För verksamheten vid centret gäller överenskommelsen den 20 december 1974 mellan Sverige, Finland och Norge om den fortsatta verksamheten vid Nordkalottens arbetsmarknadsutbildningscenter.

2 §  Nordkalottens AMU-center tillhandahåller arbetsmarknadsutbildning i första hand på uppdrag av arbetsmarknadsmyndigheterna i Finland, Norge och Sverige.

[S2]Centret får dessutom tillhandahålla utbildning åt arbetsmarknadsmyndigheterna i Danmark och Island liksom åt andra uppdragsgivare samt sälja andra tjänster och produkter som följer av utbildningsverksamheten.

[S3]På uppdrag av Nordiska Ministerrådet får dessutom gemensamt nordiskt utvecklingsarbete förläggas hos centret.

3 §  Utbildningen vid Nordkalottens AMU-center skall bedrivas med beaktande av centrets nordiska karaktär. I utbildningen kan även arbetspraktik ingå.

[S2]I fråga om utbildningens innehåll och utformning får centret anlita centrala yrkes- och kursnämnder i Sverige samt andra berörda organ i Finland, Norge och Sverige. Centret får dessutom anlita sakkunniga hos vederbörande organ i dessa länder för att fullgöra de uppgifter som ankommer på en kursnämnd.

4 §  Styrelsen för Nordkalottens AMU-center får avvika från fastställda kursplaner, om det är motiverat med hänsyn till yrkeslivets krav i respektive land. Centret får även fastställa kursplaner som svarar mot de särskilda behov som finns på Nordkalotten.

5 §  Vid Nordkalottens AMU-center skall erforderliga inkvarterings- och förplägnadsmöjligheter finnas. Vidare skall elevsocial verksamhet bedrivas.

6 §  Utbildningsplatserna vid Nordkalottens AMU-center skall, om inte annat följer av vad som sägs i 2 § andra stycket, fördelas mellan Finland, Norge och Sverige i enlighet med överenskommelse mellan de tre länderna.

7 §  Av de svenska ledamöterna i styrelsen för Nordkalottens AMU-center utses en av arbetsmarknadsstyrelsen och en av AMU-styrelsen. Dessa myndigheter utser även var sin suppleant för ledamöterna.

8 §  Direktören för Nordkalottens AMU-center tillsätts av regeringen efter samråd med vederbörande myndigheter i Finland och Norge.

9 §  Utöver de föreskrifter som meddelas i denna förordning och följer av den överenskommelse som avses i 1 § tredje stycket gäller förordningen (1988:1076) med instruktion för AMU-gruppen i tillämpliga delar för Nordkalottens AMU-center. Förordning (1988:1077).

Ändringar

Förordning (1985:1087) med instruktion för Nordkalottens AMU-center

Förarbeten
Prop. 1985/86:25
Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1988:1077) om ändring i förordningen (1985:1087) med instruktion för Nordkalottens AMU-center

    Omfattning
    ändr. 9 §
    Ikraftträder
    1989-01-01

Förordning (1990:1043) om upphävande av förord- ningen (1985:1087) med instruktion för Nordkalottens AMU-center