Lag (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1985-03-14
Ändring införd
SFS 1985:126 i lydelse enligt SFS 2000:853
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Regeringen får meddela föreskrifter för att tillvarata svenska intressen i internationell sjöfart,

  1. om transporter med svenska fartyg till eller från en främmande stat utsätts för diskriminering i jämförelse med transporter med andra fartyg,
  2. om en främmande stat eller ett företag hemmahörande i en sådan stat i övrigt vidtar eller förbereder åtgärder som är eller kan vara till skada för svensk sjöfart eller
  3. om det behövs på grund av Sveriges åtaganden i överenskommelser om ömsesidigt skydd av sjöfartsintressen.

2 §  Föreskrifter enligt 1 § får avse

  1. förbud för näringsidkare att ingå avtal om befraktning av eller transport med fartyg som är registrerade i den främmande staten eller inskränkning i rätten att ingå sådana avtal,
  2. förbud för innehavare av svensk hamn att låta fartyg som är registrerade i den främmande staten anlöpa hamnen eller inskränkning i hamninnehavarens rätt att låta sådana fartyg anlöpa hamnen eller
  3. förbud för näringsidkare att låta svenska fartyg utan särskilt tillstånd anlöpa hamnar i den främmande staten eller att ställa svenska fartyg till förfogande för den främmande staten eller företag i denna.

3 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Åtal får väckas endast efter förordnande av regeringen. Lag (2000:853).

Ändringar

Lag (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart

Lag (2000:853) om ändring i lagen (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart

Förarbeten
Rskr. 2000/01:12, Prop. 1999/2000:116, Bet. 2000/01:TU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01