Upphävd författning

Lag (1985:250) med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-05-02
Ändring införd
SFS 1985:250
Ikraft
1985-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid 1985 års taxering till kommunal och statlig inkomstskatt skall vid tillämpning av vad som föreskrivs i 30 § 2 mom.andra stycketkommunalskattelagen (1928:370) i lagrummets lydelse enligt lagen (1984:101) om ändring i kommunalskattelagen de försäkringstekniska skulderna i fråga om sjuk- och olycksfallsförsäkring ökas med en femtedel.

Ändringar

Lag (1985:250) med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse

Förarbeten
Prop. 1984/85:144
Ikraftträder
1985-05-15

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.