Upphävd författning

Förordning (1985:289) om betalning av viss vägtrafikskatt, m.m.

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
SFS 1985:289
Ikraft
1985-05-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid ordinarie uppbörd av sådan fordonsskatt och kilometerskatt som skulle ha betalats senast vid utgången av maj 1985, får den skattskyldige, i stället för vad som anges i 16 § vägtrafikskatteförordningen (1973:776), betala skatten senast den 20 juni 1985.

2 §  Vid tillfällig uppbörd av fordonsskatt för fordon för vilka skatteplikt inträtt under tiden den 22 april--den 20 maj 1985 skall, i stället för vad som anges i 21 § andra stycket vägtrafikskatteförordningen (1973:776), postförskottsförsändelsen lösas senast den 10 juni 1985. Detsamma gäller vid tillfällig uppbörd av kilometerskatt för fordon som under tiden den 22 april--den 20 maj 1985 har upphört att vara kilometerskattepliktigt av annan anledning än avställning.

[S2]Om fordonsägaren i samband med att avställning för ett fordon upphört under tiden den 22 april--den 20 maj 1985 förklarat att han önskat ta fordonet i bruk omedelbart, skall skatten betalas senast den 10 juni 1985.

3 §  Har under tiden den 2--19 maj 1985 ett kilometerskattepliktigt fordon förts ut till eller in i riket från ett annat land än Norge eller Finland utan att särskild blankett stämplats och lämnats till tullmyndighet, får vid avräkning av kilometerskatt körsträckan i utlandet styrkas på annat sätt. Avräkningen medges efter särskild ansökan, som skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 1985 eller, i fråga om fordon som förts in till landet efter den 1 juni, senast en månad efter det fordonet fördes in.

[S2]Riksskatteverket får meddela närmare föreskrifter i fråga om ansökan enligt första stycket.

Ändringar

Förordning (1985:289) om betalning av viss vägtrafikskatt m.m.

Ikraftträder
1985-05-30

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.