Tillkännagivande (1985:312) om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:312
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Endast den svenska texten är med i bilagan.
Regeringen ger till känna att Sverige och Danmark den 4 december 1984 träffat avtal om handeln mellan Sverige och Grönland. Avtalet, som träder i kraft den 1 juli 1985, har den lydelse som framgår av bilaga till detta tillkännagivande.

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland
Sveriges och Danmarks regeringar, vilka i samband med Grönlands utträde ur de europeiska gemenskaperna önskar befästa den ordning som uppnåtts på handelns område mellan Sverige och Grönland, först inom ramen för EFTA-samarbetet och därefter på grundval av frihandelsavtalen mellan Sverige och de europeiska gemenskaperna, har, till främjande av detta syfte, enats om följande:
Artikel 1
Detta avtal syftar till att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln befordra en harmonisk utveckling av de ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Grönland.
Artikel 2
För detta avtal skall preambler och bestämmelser i avtalet mellan Konungariket Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen respektive i avtalet mellan Konungariket Sverige, å ena sidan, samt Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å andra sidan, jämte till avtalen fogade protokoll, tolkningsförklaringar, skriftväxlingar och till dessa gjorda ensidiga uttalanden äga motsvarande tillämpning. Varuområdet skall vara detsamma som gällt hittills enligt dessa överenskommelser.
Artikel 3
Grönland kan i samma omfattning som i förhållande till de europeiska gemenskaperna införa tullar eller kvantitativa restriktioner som synes nödvändiga med hänsyn till Grönlands omedelbara utvecklingsbehov. Danmark skall meddela Sverige om införande eller ändring av sådana beslut i Grönland.
Artikel 4
Alla frågor rörande detta avtals tillämpning dryftas mellan avtalsparterna, som sammanträder när ena parten begär detta. Därvid kan de också överenskomma om ändring av varuområdet.
Artikel 5
Vardera avtalsslutande parten kan uppsäga detta avtal genom underrättelse till den andra avtalsslutande parten. Avtalet upphör att gälla tolv månader efter dagen för sådan underrättelse.
Artikel 6
Detta avtal skall godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras härför förutsedda förfaranden.
Avtalet träder i kraft den 1 januari 1985 under förutsättning att de avtalsslutande parterna före denna dag har underrättat varandra om att dessa förfaranden har slutförts.
Om så ej sker före denna dag, skall avtalet träda i kraft senast den första dagen i den andra månaden efter sådan underrättelse.
Detta avtal är upprättat i två exemplar på svenska och danska språken, vilka båda texter har lika giltighet.
Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.
Som skedde i Stockholm den 4 december 1984.

För Sveriges regering Carl Johan Åberg

För Danmarks regering Anker Svart

Ändringar

Tillkännagivande (1985:312) om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland