Upphävd författning

Förordning (1985:317) om tillämpningen av det allmänna pensionsavtalet på timlärare

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:317
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller vissa tillägg till och undantag från det allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (pensionsavtalet) och avser anställning som timlärare enligt tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU).

[S2]Förordningen tillämpas inte på timlärare vid privatskolor och riksinternatskolor.

Definitioner

2 §  I förordningen jämställs med termin

[S2]vid folkhögskola: en kurs som omfattar minst 15 veckor,

[S3]vid arbetsmarknadsutbildning (AMU): en kalendertid som omfattar sex månader i följd,

[S4]vid undervisning i övrigt som inte är knuten till termin: en tidsperiod som svarar mot termin.

3 §  Med hel termin jämställs anställning eller anställningar under en hel termin eller en motsvarande tidsperiod i vilken det fattas högst sju dagar.

Särskilda förutsättningar för pensionsrätt

4 §  Anställning som timlärare skall ha avsett en hel termin för att pensionsrätt skall föreligga. Kravet på hel termin skall anses uppfyllt även beträffande timläraranställning under del av en termin, om timläraren under återstoden av terminen haft annan anställning som omfattas av statliga tjänstepensionsbestämmelser och som avsett minst 40 procents tjänstgöring.

5 §  Anställning enligt 4 § skall anses ha omfattat hela kalenderhalvåret.

Pensioneringsperiod

6 §  Som pensioneringsperiod tillämpas samma pensioneringsperiod som gäller för närmast jämförlig lönegradsplacerad lärartjänst.

Pensionslön

7 §  Pensionslönen utgörs av den löneplanslön som ligger till grund för beräkning av timlärarens arvode.

[S2]Har det förekommit två eller flera pensionslöner samtidigt, tillämpas pensionslönen för den anställning som haft den högsta sysselsättningsgraden. Vid lika sysselsättningsgrad tillämpas den högsta pensionslönen.

Verkställighetsföreskrifter

8 §  Ytterligare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får beslutas av statens löne- och pensionsverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:317) om tillämpningen av det allmänna pensionsavtalet på timlärare

Ikraftträder
1985-07-01

Ändring, SFS 1991:1435

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
    Omfattning
    upph.