Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
SFS 1985:335 i lydelse enligt SFS 1991:1748
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna förordning gäller tillsättningen av statligt reglerade tjänster.

2 §  I förordningen avses med

[S2]statligt reglerade tjänster: tjänster där enligt en lag eller ett särskilt beslut av riksdagen avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

sökande: komma i fråga vid en tjänstetillsättning,sökande eller någon annan som förklarar sig vilja

[S3]föräldraledighet: sådan tjänstledighet i samband med barns födelse, adoption, vård eller tillsyn som har beviljats i enlighet med

Tillgodoräknande

3 §  Tiden för föräldraledighet från en anställning skall räknas sökanden till godo som förtjänst.

[S2]Tid för föräldraledighet, som omfattar hela arbetstiden och som infaller efter det att barnet har uppnått 18 månaders ålder, bör dock räknas till godo bara med hälften.

Handläggning

4 §  En sökande, som påkallar tillgodoräknande enligt denna förordning, skall i sin ansökan ange ledighetens längd och förläggning, ledighetens omfattning i förhållande till hel arbetstid samt barnets eller barnens födelsetid.

[S2]Den myndighet där sökanden har varit anställd skall så långt möjligt bistå honom eller henne med att ta fram uppgifterna om ledigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:61) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättning av statligt reglerad tjänst. I ärenden där tillsättningsförfarandet har inletts före de nya föreskrifternas ikraftträdande gäller dock äldre föreskrifter.
  3. Vid tillämpningen av denna förordning skall tillgodoräknas även tid för föräldraledighet, som har infallit före ikraftträdandet.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1991:1748) om ändring i förordningen (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reg- lerade tjänster

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01