Upphävd författning

Förordning (1985:391) om talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:391 i lydelse enligt SFS 1986:941
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter för talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd.

Uppgifter

2 §  Punktskriftsnämnden har till uppgift att främja och utveckla punktskriften som skriftspråk för synskadade. Det åligger nämnden särskilt att

  1. utarbeta normer för den svenska punktskriften,
  2. medverka till att utveckla enhetliga internationella normer för punktskriftens återgivning av symboler inom olika ämnesområden.

[S2]På begäran av talboks- och punktskriftsbiblioteket skall nämnden ge råd och upplysningar till biblioteket i frågor som rör punktskrift för synskadade.

Organisation

3 §  Punktskriftsnämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare utses av regeringen. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

[S2]Biblioteket utser en sekreterare åt nämnden bland sina tjänstemän.

4 §  I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och sakkunniga.

5 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

[S2]Bibliotekschefen får närvara vid nämndens sammanträden.

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre av de övriga ledamöterna är närvarande.

[S2]Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmän handling eller överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:941).

7 §  Föredragande i nämnden är sekreteraren eller den som nämnden utser.

Tillsättning av ledamöter och ersättare

8 §  Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare förordnas för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en gång om det inte finns särskilda skäl som föranleder annat.

Ändringar

Förordning (1985:391) om Talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd

Förordning (1986:941) om ändring i förordningen (1985:391) om talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 2007:1290

Omfattning
upph.