Upphävd författning

Förordning (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:440 i lydelse enligt SFS 1991:556
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning till åtgärder som främjar fritidsfisket.

2 §  Bidrag lämnas inte, om en åtgärd har påbörjats utan särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får undantag göras från första stycket. Förordning (1990:478).

3 §  Statsbidrag får lämnas till

 1. fiskevårdsåtgärder som främjar fritidsfisket,
 2. serviceanläggningar för fritidsfiske som är av betydande allmänt intresse,
 3. fritidsfiskarnas och fiskevattenägarnas riksorganisationer för information och andra åtgärder som främjar fritidsfisket.

[S2]Som villkor för statsbidrag enligt första stycket 1--2 gäller att åtgärden rör vatten där allmänheten får fiska.

[S3]Som villkor för statsbidrag enligt första stycket 3 gäller att åtgärderna vidtas enligt en plan som har godkänts av fiskeriverket. Förordning (1991:556).

4 §  Bidrag enligt 3 § första stycket 1--2 lämnas med högst 50 procent, eller om det finns särskilda skäl, högst 70 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Förordning (1990:478).

5 §  Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får återkrävas, om bidraget har beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidragen.

6 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen. Förordning (1991:556).

7 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos fiskeriverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:556).

8 §  Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:556).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:537) om statligt stöd till fritidsfisket. Äldre föreskrifter gäller i fråga om statligt stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1990:478) om ändring i förordningen (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. För stöd som har beviljats och beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller förordningen i dess äldre lydelse.
  Om ansökan om bildande av fiskevårdsområde gjorts före den 1 september 1990 får statsbidrag lämnas till kostnader för att bilda området. För sådana statsbidrag gäller 2--4 §§ i dess äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 2-3, 7 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:556) om ändring i förordningen (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket

Omfattning
ändr. 3, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1998:1343

Omfattning
upph.