Upphävd författning

Tillkännagivande (1985:493) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:493
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utländska medborgare och utländska juridiska personer är, i den utsträckning som anges nedan, på grund av internationella överenskommelser som avses i 5 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader befriade från skyldigheten att ställa säkerhet enligt nämnda lag och har samma rätt att kräva säkerhet enligt den lagen som svenska medborgare och svenska juridiska personer.
Befriade från skyldigheten att ställa säkerhet är
 1. medborgare i Danmark med Färöarna och Grönland, Island eller Japan,
 2. medborgare i en stat som är ansluten till någon av Haag-konventionerna den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen samt juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag, i mål eller ärenden som inte rör ansvar för brott, om medborgaren eller den juridiska personen har hemvist i en stat som är ansluten till någon av de nämnda Haag- konventionerna,
 3. medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955,
 4. medborgare i en stat som är ansluten till New York-konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, i mål eller ärenden angående underhållsbidrag som har anhängiggjorts enligt bestämmelserna i nämnda konvention,
 5. utländska medborgare och utländska juridiska personer i rättegång som avser tillämpning av lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn eller tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet,
 6. medborgare i en stat som är ansluten till Genève-konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg samt juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag, i rättegång med anledning av godsbefordran som avses i konventionen, om medborgaren eller den juridiska personen har hemvist eller idkar rörelse med fast driftsställe i en stat som är ansluten till konventionen,
 7. utländska medborgare och utländska juridiska personer vid talan som grundas på fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF).
Franska medborgare och juridiska personer, bildade i Frankrike enligt fransk lag och med hemvist i Frankrike, har i rättegång som inte rör ansvar för brott samma befogenhet att kräva säkerhet som tillkommer svenska medborgare och svenska juridiska personer enligt lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader.

Ändringar

Tillkännagivande (1985:493) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.

Ändring, SFS 1988:124

  Omfattning
  upph.