Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1980-05-08
Ändring införd
SFS 1980:307 i lydelse enligt SFS 2016:992
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Om en utländsk medborgare som inte har hemvist här i landet eller en utländsk juridisk person vill väcka talan vid svensk domstol mot en svensk medborgare, mot någon som har hemvist i Sverige eller mot en svensk juridisk person, skall på svarandens yrkande käranden ställa säkerhet för de rättegångskostnader som han genom lagakraftägande avgörande i målet kan bli skyldig att betala.

[S2]Vad som i denna lag sägs om mål gäller även ärenden. Med kärande jämställs en målsägande som för talan i brottmål och den som är sökande i ett ärende. Med svarande jämställs den som är tilltalad i brottmål och den som är sökandens motpart i ett ärende.

[S3]Vid tillämpningen av denna lag likställs den som är medborgare eller har hemvist i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och juridiska personer som har bildats enligt ett sådant lands lagstiftning med svenska medborgare och svenska juridiska personer.

[S4]Den som är statslös eller politisk flykting skall i fråga om skyldigheten att ställa säkerhet enligt denna lag vara likställd med en medborgare i den stat där han har hemvist. Lag (1997:1188).

 • NJA 1996 s. 668:Det utgör en enligt Romfördraget förbjuden diskriminering att av en kärande från annan EU-stat begära säkerhet för rättegångskostnader när motsvarande krav inte ställs på inhemsk kärande, om yrkandet i målet har samband med utövande av en frihet som garanteras av EG-rätten. Förhandsavgörande av EG-domstolen.
 • NJA 2016 s. 587:En kärande med hemvist i Sverige kan inte åläggas att ställa säkerhet för rättegångskostnader, även om talan skulle avse ett anspråk bakom vilket det finns en intressent som i sig hade varit skyldig att ställa säkerhet.
 • RH 2011:51:Begreppet ”utländsk medborgare” i 1 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader har ansetts inte omfatta den som vid sidan av ett utländskt medborgarskap även har svenskt medborgarskap.
 • RH 1995:69:Yrkande om föreläggande för kärande att ställa säkerhet enligt 1 och 3 §§ lagen (1980:307) om skyldighet för utländsk kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader har bifallits. I beslutet har tingsrätten också tagit ställning till i vilken form och till vilket belopp säkerhet skulle ställas och därvid bestämt ett lägre belopp än det yrkade. Särskild talan mot beslutet har ansetts få föras.
 • NJA 2014 s. 669:När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångskostnader bör hänsyn tas till alla faktorer som är relevanta för bedömningen av vilka kostnader som svaranden kan antas få ersatta. En tidsbegränsad bankgaranti kan normalt inte godtas. Det krav på säkerhet som har ställts har inte ansetts stå i strid med kärandens rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.
 • RH 2014:50:En utländsk juridisk person har förelagts att ställa säkerhet för rättegångskostnader i mål om verkställighet av utländsk skiljedom.
 • RH 2010:72:En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skulle vara skyldig att ställa sådan säkerhet, väckte tillsammans med en person som inte hade denna skyldighet talan mot en svensk juridisk person. Fråga om den omständigheten att det mellan de två kärandena rådde nödvändig processgemenskap medförde att den utländska juridiska personen inte var skyldig att ställa säkerhet.

2 §  Säkerhet behöver inte ställas i

 1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,
 2. mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt
 3. växelmål och checkmål,
 4. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och
 5. mål vid förvaltningsdomstol.

[S2]Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom genstämning. Lag (2016:992).

Prop. 2015/16:178: Ändringen i paragrafen innebär att hänvisningen till lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter tas bort från förteckningen i första stycket 2.

I paragrafen regleras att säkerhet för rättegångskostnader inte behöver ställas av utländska kärande i vissa typer av mål och ärenden i mark- och miljödomstolen, bl.a. enligt lagen om vissa torvfyndigheter. Enligt den senare lagen är det mål om ersättning för expropriativa ...

Prop. 2011/12:54: Paragrafen innehåller bestämmelser om att säkerhet inte behöver ställas i mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt bl.a. lagen (1987:11) om exploateringssamverkan. Paragrafen ändras till följd av att lagen om exploateringssamverkan upphävs.

Övervägandena finns i avsnitt 6.

3 §  Säkerheten skall bestå av pant eller borgen. Borgen skall ställas såsom för egen skuld och, om den ingås av två eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. Är säkerheten inte godkänd av svaranden, skall den prövas av domstolen. Med svarandens medgivande kan även annan säkerhet ställas.

[S2]Säkerheten skall tas i förvar av domstolen eller av den som domstolen utser.

 • RH 1995:69:Yrkande om föreläggande för kärande att ställa säkerhet enligt 1 och 3 §§ lagen (1980:307) om skyldighet för utländsk kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader har bifallits. I beslutet har tingsrätten också tagit ställning till i vilken form och till vilket belopp säkerhet skulle ställas och därvid bestämt ett lägre belopp än det yrkade. Särskild talan mot beslutet har ansetts få föras.
 • NJA 2014 s. 669:När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångskostnader bör hänsyn tas till alla faktorer som är relevanta för bedömningen av vilka kostnader som svaranden kan antas få ersatta. En tidsbegränsad bankgaranti kan normalt inte godtas. Det krav på säkerhet som har ställts har inte ansetts stå i strid med kärandens rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.
 • PMÖD 2017:10:Två utländska kärande har vid talans väckande i Patent- och marknadsdomstolen ställt en gemensam säkerhet för två svarandes rättegångskostnader. En gemensam säkerhet för flera svarande har ansetts komma i fråga endast om säkerheten med särskilt bred marginal kan förväntas täcka de rättegångs-kostnader som käranden kan bli skyldig att betala och säkerheten dessutom är av sådan karaktär att den kan tas i anspråk av svarandena oberoende av varandra. Patent- och marknads-överdomstolen har inte ansett sig ha laglig möjlighet att ge kärandena tillfälle att komplettera den ställda säkerheten innan frågan om avvisning prövas. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att den i målet ställda säkerheten visserligen var sådan att den kunde tas i anspråk av kärandena var för sig, men att den beloppsmässigt inte hade den särskilt breda marginal som krävs i den aktuella situationen. Kärandenas talan i Patent- och marknadsdomstolen har därför avvisats.

4 §  Yrkandet om säkerhet skall framställas senast när svaranden första gången skall föra talan i målet. Var svaranden på grund av laga förfall hindrad att framställa yrkandet då, skall han framställa det så snart det kan ske sedan förfallet upphörde.

[S2]När yrkandet om säkerhet har framställts, skall domstolen förelägga käranden att inom en viss tid ställa säkerhet. Ställs inte säkerhet som godkänns av svaranden eller av domstolen, skall talan avvisas.

 • RH 2015:17:Klander av skiljedom. Fråga om när svaranden har att framställa en invändning om att käranden efter den i 34 § tredje stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande föreskrivna klanderfristens utgång har åberopat en ny klandergrund till stöd för sin talan.
 • PMÖD 2017:10:Två utländska kärande har vid talans väckande i Patent- och marknadsdomstolen ställt en gemensam säkerhet för två svarandes rättegångskostnader. En gemensam säkerhet för flera svarande har ansetts komma i fråga endast om säkerheten med särskilt bred marginal kan förväntas täcka de rättegångs-kostnader som käranden kan bli skyldig att betala och säkerheten dessutom är av sådan karaktär att den kan tas i anspråk av svarandena oberoende av varandra. Patent- och marknads-överdomstolen har inte ansett sig ha laglig möjlighet att ge kärandena tillfälle att komplettera den ställda säkerheten innan frågan om avvisning prövas. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att den i målet ställda säkerheten visserligen var sådan att den kunde tas i anspråk av kärandena var för sig, men att den beloppsmässigt inte hade den särskilt breda marginal som krävs i den aktuella situationen. Kärandenas talan i Patent- och marknadsdomstolen har därför avvisats.

5 §  I den mån det har avtalats i internationella överenskommelser, som är bindande för Sverige, är utländska medborgare och utländska juridiska personer befriade från skyldigheten att ställa säkerhet och har samma befogenhet att kräva säkerhet som svenska medborgare och svenska juridiska personer.

[S2]Med avtal som avses i första stycket jämställs ett åtagande som regeringen har gjort i förhållande till en annan stat eller del av stat vid ömsesidigt internationellt samarbete för indrivning av underhållsbidrag. Lag (1988:260).

 • RH 2010:72:En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skulle vara skyldig att ställa sådan säkerhet, väckte tillsammans med en person som inte hade denna skyldighet talan mot en svensk juridisk person. Fråga om den omständigheten att det mellan de två kärandena rådde nödvändig processgemenskap medförde att den utländska juridiska personen inte var skyldig att ställa säkerhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (1983:665) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (1988:260) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förordning (1988:919) om ikraftträdande av lagen (1988:260) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

  Omfattning
  ikrafttr. av 1988:260
  Ikraftträder
  1988-09-01

Lag (1990:1134) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (1997:1188) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. De nya bestämmelserna gäller också i mål som är anhängiga vid svensk domstol vid ikraftträdandet. Har säkerhet i ett sådant mål ställts av en kärande som inte längre omfattas av en skyldighet att ställa säkerhet, skall säkerheten återgå.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:63, Prop. 1996/97:159, Bet. 1997/98:JuU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:829) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Mål som har inletts före denna lags ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2010:981) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förarbeten
Rskr. 2009/10:364, Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2012:186) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:186, Prop. 2011/12:54, Bet. 2011/12:CU22
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:550) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förarbeten
Rskr. 2012/13:273, Prop. 2012/13:96, Bet. 2012/13:KrU9
Omfattning
ändr 2 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2016:202) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2016:992) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:18, Prop. 2015/16:178, Bet. 2016/17:NU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-01-01