Upphävd författning

Förordning (1985:631) om bidrag till vissa energiinvesteringar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:631
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja sådana investeringar inom energiområdet som underlättar avvecklingen av kärnkraften får bidrag lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel.

2 §  Bidrag lämnas till den som vidtar den bidragsberättigade åtgärden.

Bidragsberättigade åtgärder

3 §  Bidrag får lämnas till investeringar i fjärrvärmeledningar som ökar de sammankopplade värmeunderlagen.

[S2]Bidragets storlek bestäms med hänsyn till åtgärdens betydelse i förhållande till syftet med stödet.

4 §  Bidrag får lämnas till förprojektering av anläggning för kraftvärmeproduktion.

[S2]Förprojekteringen skall syfta till en ny kraftvärmeproduktions anläggning eller till att en värmeproduktionsanläggning förbereds för senare komplettering med anordningar för elproduktion.

[S3]Bidraget lämnas med högst 50 procent av kostnaden för att förprojektera en befintlig anläggning för mottrycksproduktion eller med högst 50 procent av den totala kostnaden för förprojekteringen av en ny mottrycksanläggning.

5 §  Bidrag får lämnas för sådana investeringar i befintliga eller nytillkommande värmeproduktionsanläggningar som innebär en förberedelse för en senare mottrycksproduktion.

[S2]Bidragets storlek bestäms med hänsyn till åtgärdens betydelse i förhållande till syftet med stödet.

6 §  Beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med bidraget. Vid beslut om bidrag skall hänsyn också tas till investeringens betydelse från miljösynpunkt.

[S2]Bidrag får inte lämnas om för samma ändamål tas i anspråk bidrag eller utfästelse om bidrag enligt förordningen (1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m.

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

7 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen hos statens energiverk. Av ansökan skall framgå om sökanden sökt eller beviljats annat statligt stöd för investeringen.

8 §  Sökanden skall på begäran av statens energiverk lämna de uppgifter energiverket behöver i ärendet.

9 §  Statens energiverk skall vid beredningen av bidragsärenden samråda med statens naturvårdsverk.

10 §  Statens energiverk skall med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen om energiverket bedömer att bidrag med mer än 5 miljoner kronor kan komma i fråga.

[S2]I annat fall prövas frågor om bidrag av statens energiverk.

11 §  Statens energiverk skall företräda staten i förhållande till mottagaren av bidraget.

12 §  Den som har fått bidrag skall till statens energiverk enligt vad verket närmare bestämmer redovisa erfarenheterna av de åtgärder som skett till följd av bidraget.

13 §  Beslut om bidrag får ändras eller upphävas, om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av den som mottagit bidraget eller om denne bryter mot villkor som föreskrivits för bidraget. I sådana fall får utbetalt bidrag återkrävas helt eller delvis.

14 §  Beslut som innebär att bidrag helt eller delvis skall återbetalas får inte meddelas sedan tio år förflutit från det beslut om bidrag meddelades.

15 §  Beslut av statens energiverk enligt denna förordning får inte överklagas.

16 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av statens energiverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:631) om bidrag till vissa energiinvesteringar

Förarbeten
Prop. 1984/85:120
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1993:460) om upphävande av förordningen (1985:631) om bidrag till vissa energiinvesteringar

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i ärenden i vilka ansökan om bidrag har kommit till Närings- och teknikutvecklingsverket före den 1 juli 1993.
    Omfattning
    upph.