Upphävd författning

Förordning (1985:681) om preparandutbildning i svenska;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-19
Ändring införd
SFS 1985:681
Ikraft
1985-07-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om förberedande utbildning i svenska (preparandutbildning) för utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande.

[S2]Med utomnordiska gäststuderande avses i denna förordning medborgare i andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge som studerar eller avser att studera i Sverige och som inte har för avsikt att bosätta sig i Sverige efter avslutad utbildning.

[S3]Med utomnordiska invandrarstuderande avses i denna förordning medborgare i andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge som har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att studera.

2 §  Utbildningen meddelas vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. Förordning (1992:728).

3 §  Utbildningen anordnas av ett kurskollegium, som är underställt högskolestyrelsen. I kollegiet skall ingå högst fyra ledamöter som utses av högskolestyrelsen. Två företrädare för de studerande vid universitetet har rätt att ingå i kollegiet. Dessa skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.

[S2]Högskolestyrelsen får uppdra åt studieförbund att under tillsyn av kurskollegiet handha undervisningen.

4 §  Utbildningen får omfatta sammanlagt högst 700 undervisningstimmar per studerande och år, varav 540 timmar för utbildning i svenska och 160 timmar för kompletterande utbildning i engelska, matematik och naturvetenskapliga ämnen.

[S2]I utbildningen i svenska skall även ingå undervisning i samhällskunskap samt studievägledning och studieteknik.

[S3]Utbildningstiden skall fördelas på två terminer (etapp 1 och etapp 2).

5 §  En undervisningsgrupp skall omfatta 15 studerande, om inte särskilda skäl föranleder annat.

6 §  Utbildningen skall avslutas med ett prov.

7 §  Om det finns särskilda skäl får studerande följa undervisning och genomgå slutprov under en tredje termin.

8 §  Behöriga att antas till utbildningen är utomnordiska gäststuderande. Behöriga att antas till den andra terminen av utbildningen är även utomnordiska invandrarstuderande.

9 §  En studerande som har genomgått godkänt slutprov skall enligt 3 § andra stycket förordningen (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m. erhålla en utbildningsplats på den linje eller kurs till vilken studeranden har antagits.

10 § har upphävts genom förordning (1992:728).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:681) om preparandutbildning i svenska

Ikraftträder
1985-07-30

Förordning (1992:728) om ändring i förordningen (1985:681) om preparand- utbildning i svenska

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Intill dess regeringen föreskriver något annat skall vid tillämpningen av denna förordning iakttas Universitets- och högskoleämbetets föreskrifter (UHÄ-FS 1985:23, ändrad UHÄ-FS 1989:47) om preparandutbildning i svenska m.m.
  Beträffande det i 6 § föreskrivna provet skall Universitets- och högskoleämbetets föreskrifter (UHÄ-FS 1989:48) om högskolans rikstest och nivåtest i svenska för utländska studerande fortsätta att tillämpas.
  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:811) om upphävande av förordningen (1985:681) om preparandutbildning i svenska

  Omfattning
  upph.