Upphävd författning

Förordning (1985:711) med vissa bestämmelser om torskfisket i Östersjön nordost om Bornholm

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-08-08
Ändring införd
SFS 1985:711
Ikraft
1985-09-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller fiske efter torsk från svenska och danska fiskefartyg inom ett område i Östersjön som avgränsas av räta linjer mellan punkten 5540,8N, 1501,6O, punkten 5543,7N, 1506,1O, punkten 5521,3N, 1630,5O och punkten 5520,1N, 1627,4O. Enligt överenskommelse den 9 november 1984 om avgränsning av kontinen talsockeln och fiskezonerna mellan Sverige och Danmark är området beläget i såväl svensk ekonomisk zon som dansk fiskezon. Förordning (1992:1316).

2 §  Fisket i området skall, när det bedrivs från svenskt fiskefartyg, betraktas som om det hade bedrivits i den svenska ekonomiska zonen och, när det bedrivs från danskt fiskefartyg, betraktas som om det hade be drivits i den danska fiskezonen. Förordning (1992:1314).

3 §  Den som fiskar i området från ett svenskt eller danskt fiskefartyg skall följa de bestämmelser som gäller i flaggstaten för hans fiskefartyg.

4 §  I fråga om tillsyn av fiske som bedrivs från svenskt fartyg i området gäller samma bestämmelser som vid fiske inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Förordning (1992:1314).

5 §  I den del av området som inryms i den svenska ekonomiska zonen får behörig svensk myndighet utöva kontroll över fiskefartyg som för dansk flagg. Denna kontroll skall utövas så att inga onödiga olägenheter uppkommer för fisket och skall vara begränsad till att tillse efterlevnaden av bestämmelser, vilka grundar sig på internationella överenskommelser eller beslut som är bindande för Sverige och Danmark. Om en överträdelse konstateras, skall anmälan göras till vederbörande danska myndighet. Förordning (1992:1314).

6 §  Lagföring beträffande överträdelse av gällande bestämmelser för fisket i området skall ske vid domstol i flaggstaten i enlighet med denna stats lag.

Ändringar

Förordning (1985:711) med vissa bestämmelser om torskfisket i Östersjön nordost om Bornholm

Ikraftträder
1985-09-03

Förordning (1992:1316) om ändring i förordningen (1985:711) med vissa bestämmelser om torskfisket i Östersjön nordost om Bornholm

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:1097

  Omfattning
  upph.