Upphävd författning

Förordning (1985:751) om utbildning inom polisväsendet

Departement
Justitiedepartementet PÅ
Utfärdad
1985-09-12
Ändring införd
SFS 1985:751 i lydelse enligt SFS 1999:680
Ikraft
1985-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Inom polisväsendet skall bedrivas utbildning enligt de föreskrifter som meddelas i denna förordning. Förordning (1997:1149).

2 §  Rikspolisstyrelsen bedriver central utbildning och beslutar om antagning till den samt om utbildningsplaner, betyg och examination, om inte annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Till den centrala utbildningen hör polisprogrammet, polischefsutbildning, reguljär vidareutbildning samt funktionsinriktad utbildning. Förordning (1997:1149).

3 §  Polismyndigheterna bedriver funktionsinriktad utbildning och aspirantutbildning om sex månader.

[S2]Rikspolisstyrelsen har tillsyn över sådan utbildning och får meddela föreskrifter om denna. Förordning (1997:1149).

Grundutbildning

4 §  Grundutbildning till polis omfattar polisprogrammet (motsvarande 80 p) och aspiranttjänstgöring om sex månader. Förordning (1997:1149).

5 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

Polischefsutbildning

6 §  Polischefsutbildningen omfattar 32 månader. I utbildningen ingår

 1. polischefskurs 1 2 månader 2. tjänstgöring vid polismyndighet 8 månader 3. tjänstgöring vid länsstyrelse 1 månad 4. tjänstgöring vid tingsrätt 12 månader 5. tjänstgöring vid länsrätt 1 månad 6. tjänstgöring vid åklagarmyndighet 4 månader 7. polischefskurs 2 4 månader

Reguljär vidareutbildning

7 §  Reguljär vidareutbildning för andra polismän än polischefer omfattar 15 veckor. I utbildningen ingår en allmän del om tio veckor och en specialinriktad del om fem veckor.

8 §  Till reguljär vidareutbildning enligt 7 § antas kommissarier eller sådana inspektörer som innehar eller uppehåller tjänst som ingår i den av regeringen beslutade grundläggande organisationen för polismyndigheten.

9 §  Reguljär vidareutbildning för polischefer genomgås inom sex år efter genomgången grundläggande utbildning. I vidareutbildningen ingår teoretisk utbildning, tre månader, och tjänstgöring vid rikspolisstyrelsen, en månad.

Funktionsinriktad utbildning

10 §  Med funktionsinriktad utbildning avses sådan fortbildning av polisväsendets personal som syftar till att öka personalens förmåga att utföra arbetsuppgifter som normalt fordrar särskilda kunskaper eller särskild kompetens utöver den grundläggande utbildningen eller den reguljära vidareutbildningen. Den funktionsinriktade utbildningen genomförs i form av specialkurser och konferenser.

11 § har upphävts genom förordning (1997:1149).
12 § har upphävts genom förordning (1995:123)
13 § har upphävts genom förordning (1997:1149).
14 § har upphävts genom förordning (1997:1149).
15 § har upphävts genom förordning (1997:1149).
16 § har upphävts genom förordning (1995:123).
17 § har upphävts genom förordning (1997:1149).
18 § har upphävts genom förordning (1997:1149).
19 § har upphävts genom förordning (1997:1149).

Övriga bestämmelser

20 §  Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från vad som föreskrivs om utbildning i denna förordning.

Överklagande

21 §  Rikspolisstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1999:680).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:751) om utbildning inom polisväsendet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1985.
  Genom förordningen upphävs
  1. brevet den 25 maj 1967 angående vissa allmänna bestämmelser om utbildning inom polisväsendet m.m. Förordning (1993:1132).
  2. brevet den 2 april 1971 angående bemyndigande att medge undantag från kravet på viss utbildning,
  3. regeringens beslut den 22 april 1976 angående omläggning av inspektörs- och kommissarieutbildningen,
  4. regeringens beslut den 21 juli 1977 angående antagning av polissekreterare i befordringsgång samt viss ändring av kommissarieutbildningen.
  Äldre bestämmelser om grundkurs, alterneringstjänstgöring och assistentutbildning gäller fortfarande i fråga om sådana tjänstemän som har anställts före den 1 juli 1985.
  Föreskrifterna i 7 § om reguljär vidareutbildning gäller inte i fråga om sådana inspektörer som har genomgått inspektörskurs I och II enligt äldre bestämmelser.
  Föreskrifterna i 7 § gäller inte heller i fråga om sådana kommissarier som har genomgått kommissariekursen enligt äldre bestämmelser.
  Äldre bestämmelser om polischefsutbildningen gäller i fråga om sådana tjänstemän som har påbörjat utbildningen före den 1 juli 1985.
  Äldre bestämmelser om obligatorisk vidareutbildning för polischefer gäller i fråga om sådana tjänstemän som har påbörjat polischefsutbildningen före den 1 januari 1984.
  Ikraftträder
  1985-11-01

Förordning (1988:1245) om ändring i förordningen (1985:751) om utbildning och forskning inom polisväsendet

  Omfattning
  nuvarande 11-18 §§ betecknas 13-20 §§; rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 20 §; nya 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1989-02-01

Förordning (1993:1132) om ändring i förordningen (1985:751) om utbildning och forskning inom polisväsendet

  Omfattning
  ändr. 1 p övergångsbest. till 1985:751
  Ikraftträder
  1993-11-15

Förordning (1995:123) om ändring i förordningen (1985:751) om utbildning och forskning inom polisväsendet

  Omfattning
  upph. 12, 16 §§; ändr. 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1997:1149) om ändring i förordningen (1988:751) om utbildnig och forskning inom polisväsendet

  Omfattning
  upph. 5, 11, 13-19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:680) om ändring i förordningen (1985:751) om utbildning inom polisväsendet

Omfattning
ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
1999-08-01

Ändring, SFS 1999:740

Omfattning
upph.