Upphävd författning

Förordning (1985:779) om statsbidrag till visst utvecklingsarbete i fråga om boendeservice

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-09-19
Ändring införd
SFS 1985:779
Ikraft
1985-11-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning kan regeringen lämna bidrag av statsmedel för att främja verksamhet som har till syfte att utveckla nya former för samverkan i fråga om tillhandahållande av sådan service till de boende i ett bostadsområde som kan förbättra möjligheterna för äldre, handikappade och långvarigt sjuka att bo i vanliga bostäder.

2 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel till investeringskostnader och övriga kostnader för att starta verksamheten och driva den under ett inledningsskede.

3 §  Bidrag kan lämnas till kommunen eller den som efter överenskommelse med kommunen åtar sig att driva verksamheten.

4 §  Bidrag lämnas med ett engångsbelopp till en del av de kostnader som avses i 2 §. Bidragets storlek bestäms med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

5 §  Ansökan om bidrag skall ställas till regeringen. Ansökningshandlingarna ges in till bostadsdepartementet.

[S2]Till ansökan skall fogas en redogörelse för verksamheten samt uppgift om de beräknade kostnaderna för att bygga upp den och de beräknade årliga driftskostnaderna. Om ansökan görs av annan än kommunen skall till ansökningen även fogas handlingar som visar att sökanden åtar sig att driva verksamheten och att kommunen tillstyrker den.

6 §  Beslut om bidrag kan ändras eller upphävas, om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av mottagaren av bidraget eller om denne bryter mot villkor som gäller för bidraget. I sådana fall återkrävs utbetalt bidrag helt eller delvis.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:779) om statsbidrag till visst utvecklingsarbete i fråga om boendeservice

Förarbeten
Prop. 1984/85:142
Ikraftträder
1985-11-12

Förordning (1990:212) om upphävande av förord- ningen (1985:779) om stats- bidrag till visst utveck- lingsarbete i fråga om boendeservice

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1985:779) om statsbidrag till visst utvecklingsarbete i fråga om boendeservice skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:142
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01